Error processing SSI file
Suomen Yhdyspankki

Suomen Yhdyspankin rakennus

Luonnonkivi julkisivumateriaalina

Arkkitehti Gustaf Nyströmin vuonna 1898 suunnitteleman Suomen Yhdyspankin rakennuksen julkisivu oli Helsingin ensimmäinen kokonaan suomalaisesta graniitista toteutettu fasadi. Rakennusmateriaalina luonnonkivi oli perinteinen, olihan sitä käytetty jo keskiajalta lähtien. Kuitenkin Yhdyspankin kaltaisen liikepalatsin julkisivussa graniitti voitiin ottaa uutuutena käyttöön, koska nyt modernein menetelmin pystyttiin kovaakin kivilajia muokkaamaan tehokkaasti ja täsmällisesti, klassisten koristemuotojen vaatimusten mukaisesti. Suomen ensimmäinen luonnonkivijulkisivu jäsennöitiin klassisesti, kova kivilaji pakotti kuitenkin Nyströmin yksinkertaistamaan rakennuksensa julkisivuornamentiikkaa. Hangon uuden kivilouhimon graniittia käytettiin rakennuksen julkisivussa 30-45 cm:n paksuisina lohkareina. Julkisivun takana sijaitsi rakennuksen varsinainen kantava seinärakenne, 60 cm:n paksuinen tiilimuuri.

Kuten teollistuvassa yhteiskunnassa yleensä, myös rakentamisessa taloudellisten tekijöiden merkitys kasvoi. Luonnonkiven käytöllä pyrittiin edistämään modernia suomalaista kiviteollisuutta. Historiallisessa arkkitehtuurissa taloudellisuuden käsitteellä oli kuitenkin modernista poikkeava sisältö. Vitruviaanisessa arkkitehtuuriteoriassa "ekonomian" periaate tarkoitti rakentamisessa käytettyjen materiaalien sovittamista rakennuspaikan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kotimaisen kivimateriaalin käyttöönotto merkitsi myös kansallisen ja itsenäisen, Suomelle ominaisen arkkitehtuurikulttuurin syntymistä. Aitoa kiviainesta käyttämällä pyrittiin myös arkkitehtuurietiikan kannalta "rehellisempään" ratkaisuun verrattuna tyylittöminä pidettyihin rappaus- ja kipsikoristeisiin julkisivuihin.

1800-luvun lopun Suomessa kansallisen identiteetin tavoite koettiin keskeiseksi, ja se yhdisti laajasti yhteiskuntaa ja kulttuuria. Itsenäisen kulttuurin ja sitä symboloivan arkkitehtuurin tavoitteesta oltiin useinmiten samaa mieltä. Eri mieltä oltiin kuitenkin siitä, millainen menneisyys ja luonne kansallisella arkkitehtuurilla tuli olla. Kiviarkkitehtuurin käytössä syntyi fennomaanien, nuorsuomalaisten ja svekomaanien näkökulmia seuranneet leirit. Arkkitehtina ja poliittisena toimijana Gustaf Nyström edusti ruotsinmielisiä. Hän näki suomalaisen arkkitehtuuritradition syntyneen Engelin arkkitehtuurissa, joka oli erottamattomassa yhteydessä muuhun eurooppalaiseen sivistysperintöön. Nyström pyrki sovittamaan suunnittelemansa Yhdyspankin graniittisen julkisivuarkkitehtuurin Engelin luoman klassismin yhteyteen.

 

Rakennus kadun varrella

Julkisivun jäsennöinti

 

 

Etusivulle