Viestinnän lainsäädäntöä

5.Tiedotustoiminnan, markkinoinnin, mainonnan ja talouselämän julkisuuden sääntely

Sisällysluettelo

5.1 Eettiset säännöt
5.2. Arvopaperimarkkinalaki (1989)
5.3. Mainonnan ja markkinoinnin ohjeet

5.1 Eettiset säännöt

Centre Europeen des Relations Publiques (CERP) hyväksyi Ateenassa vuonna 1965 pidetyssä kokouksessa nimellä The Code of Athens - suhdetoiminnan eettisten sääntöjen pääkohdat.

Säännöt pohjautuvat YK:n peruskirjaan ja niissä korostuvat ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet. Säännöstön allekirjoittajia ovat eri maiden PR-yhdistykset.

PR-ammatinharjoittajat sitoutuvat mm. seuraaviin sääntöihin:

  • PR-ammatinharjoittaja pidättyy asettamasta muita tavoitteita totuutta tärkeämmäksi;
  • levittämästä muihin kuin todistettaviin ja tarkistettavissa oleviin tosiseikkoihin perustuvaa informaatiota;
  • osallistumasta mihinkään sellaiseen toimeen tai yritykseen, joka on epämoraalinen tai epärehellinen tai on omiaan alentamaan ihmisarvoa ja ihmisen koskemattomuutta;
  • käyttämästä mitään "käsittelykeinoja" tai -tekniikkaa, joiden tarkoituksena on luoda alitajuisia vaikutuksia, joita yksilö ei omasta vapaasta tahdostaan pysty hallitsemaan ja joihin perustuvista toimistaan häntä ei näin ollen voida pitää vastuullisena.

Suomenkieliset tiedotusalan eettiset ohjeet löytyvät mm. ProCom -Viestinnän ammattilaiset sivuilta  

 

5.2. Arvopaperimarkkinalaki (1989)

Arvopaperimarkkinalain toinen luku määrittelee tiedonantovelvollisuuden arvopaperikaupassa, esimerkiksi, kun arvopapereita lasketaan liikkeelle tai pörssiyhtiössä tehdään osakkeiden arvoon vaikuttavia päätöksiä.

Arvopaperimarkkinarikoksia koskevat säännökset uudistuivat 1.6.1999. Rikoslakiin siirretään vakavimpia väärinkäytöksiä eli sisäpiirintiedon väärinkäyttöä, kurssien vääristämistä sekä tärkeimpien tiedonantovelvoitteiden rikkomista koskevat rangaistussäännökset.

Kyseisistä rikoksista seuraa aiempaa ankarampia rangaistuksia. Uuden lain mukaan myös osakeyhtiö tai muu yhteisö voidaan tuomita arvopaperimarkkinarikoksesta yhteisösakkoon.

5.3. Mainonnan ja markkinoinnin ohjeet

Suomessa Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivat markkinoinnin itsesääntelyyn liittyvät toimielimet, Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta ja mainonnan eettinen neuvosto, jotka soveltavat näitä mainonnan ja markkinoinnin kansainvälisiä sääntöjä.

Elinkeinoelämän kansainvälinen näkemys yritysvastuusta

 

Copyrights Helsingin yliopiston avoin yliopisto