Viestinnän lainsäädäntöä

4. Tekijänoikeus

Sisällysluettelo

4.1. Mikä on teos?
4.2. Suojan rajat, suoja-aika ja poikkeukset yksinoikeuteen
4.3. Rikkomukset ja oikeuksien luovutus
4.4. Digitaalitekniikka ja tekijänoikeus
4.5. Tekijänoikeuslainsäädännön tulkintoja

4.1. Mikä on teos?

Tekijänoikeus ja tekijänoikeuslaki kohtaavat digitalisoituvissa tallennusmuodoissa ja tiedonvälityksessä yhä uusia haasteita: tekijänoikeuteen liittyvät direktiivit, tekijänoikeus ja digitaalinen tallennus, tekijänoikeudet Internetissä.

Tekijänoikeus suojaa taiteellisia ja kirjallisia teoksia. Luomistyön tuloksen on oltava uusi, omaperäinen ja itsenäinen, jotta tekijä saa teokseensa yksinomaisen määräysvallan. Teostaso vaihtelee teostyypeittäin ja se on matalampi perinteisen taiteen (esim. kirjallisuus) kuin sovelletun tai käyttötaiteen (taideteollisuuden tuotteet).

"Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus teokseen" sanoo tekijänoikeuslaki. Teoksia ovat esimerkiksi erilaiset tekstit, kirjat, lehdet, valokuvat, piirrokset, maalaukset, elokuvat, näytelmät, musiikki sekä tietokoneohjelmat.

Teoskynnys on tulkinnanvarainen. Onko esimerkiksi uutinen teos? Tavalliset päivän uutiset ja lehtitiedot eivät ole yleensä teoksia ja ne jäävät siten suojan ulkopuolelle.

Opetusministeriön yhteydessä toimiva tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja, onko jokin tuote teos. Lausuntopyyntö voi olla vapaamuotoinen ja käsittely on maksutonta.

Kenellä on tekijänoikeus?

Tekijänoikeus syntyy samalla kuin teoskin. Tekijänoikeuden saa se henkilö, joka on luonut teoksen. Suojan kohteena on teoksen ulkomuoto ja ilmaisutapa. Teoksessa esitettyjä tietoja, ajatuksia, ideaa, aihetta tai rakennetta ei suojata, joten ne ovat vapaasti jokaisen käytettävissä.

4.2. Suojan rajat, suoja-aika ja poikkeukset yksinoikeuteen

Mitä suojaa?

Tekijällä on yksinoikeus määrätä, miten hänen teoksiaan käytetään. Teoksesta ei saa ilman tekijän lupaa valmistaa kappaleita, eikä sitä saa esittää tai näyttää julkisesti taikka myydä, lainata tai vuokrata. Laillisesti tekijän suostumuksin valmistettuja teoskappaleita saa yleensä levittää, esimerkiksi painettuja kirjoja saa myydä.

Tekijänoikeus sisältää taloudelliset oikeudet eli kaikki teoksen valmistamiseen ja levittämiseen liittyvät oikeudet sekä moraaliset oikeudet eli tekijän oikeus tulla mainituksi tekijänä teosta esitettäessä (isyys- tai nimioikeus) ja oikeus loukkaamattomuuteen tekijänä (respektioikeus). Taloudelliset oikeudet tekijä voi siirtää toiselle.

Kuinka kauan?

Teoksen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolinvuoden lopusta lukien. Myös tietokannat ja valokuvat voivat olla teoksia ja saada suojaa 70 vuotta. Tavallinen valokuva, joka ei yllä teostasoon, on tekijänsä määräysvallassa 50 vuotta valmistamisesta. Vielä laki suojaa luetteloita ja tavallisia (ei-teos) tietokantoja 15 vuotta valmistumisesta.

Esiintyvän taiteilijan esitystä ei saa tallentaa eikä tallennettua esitystä levittää ilman lupaa 50 vuoden ajan esitysvuodesta. Äänilevy- ja filmituottajan suoja kestää niinikään 50 vuotta.

Poikkeuksia yksinoikeuteen

Kun teos julkaistaan tai julkistetaan, tekijän yksinoikeus kapenee. Teoksen julkistamista on esimerkiksi sen esittäminen yleisölle konsertissa tai televisiossa. Julkaisemista on teoksen myynti, vuokraaminen tai lainaaminen yleisölle esimerkiksi kirjana tai videotallenteena. Julkaistu teos on samalla aina myös julkistettu.

Laissa on määräyksiä, jotka sallivat teoksen rajallisen, lähinnä sivistyksellisiin ja kulttuurisiin yhteyksiin liittyvän hyödyntämisen ilman tekijän lupaa. Julkistetusta teoksesta saa ottaa lainauksia hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Julkistetusta teoksesta saa tehdä muutaman kappaleen yksityiseen eli omaan ja perheen käyttöön. Tietokoneohjelmien kopiointi on kuitenkin kokonaan kielletty.

Yksityiseen käyttöön valmistettuja kopiota ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Tällaista kopiota ei saa käyttää ansio- tai elinkeinotoiminnassa, esimerkiksi niiden myynti on kiellettyä.

Arvostelevaan ja tieteelliseen esitykseen saa ottaa tekstiin liittyviä kuvia. Rakennuksia saa kuvata vapaasti ja julkisella paikalla olevia taideteoksia saa kuvata, kunhan kuvia ei käytä ansiotarkoituksessa.

4.3. Rikkomukset ja oikeuksien luovutus

Seuraamukset rikkomuksista

Tekijänoikeuslain vastaisesta menettelystä seuraa aina velvollisuus suorittaa hyvitys eli normaali käyttökorvaus. Lisäksi on korvattava kaikki muu mahdollisesti aiheutunut vahinko. Luvattomasta käytöstä voidaan myös rangaista. Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai jopa kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Voiko oikeudet luovuttaa?

Teoksen taloudelliset oikeudet eli käyttöoikeuden voi luovuttaa joko suullisin tai kirjallisin sopimuksin. Käyttöoikeus voi koskea jotain tiettyä tarkoitusta lyhyen ajan tai jopa kaikkia oikeuksia määräämättömän ajan. Moraalisista oikeuksista tekijä voi luopua vain rajoitetusti. Tiettyjä käyttöoikeuksia voi hankkia tekijänoikeusjärjestöiltä kuten Teosto (säveltäjät, sanoittajat, sovittajat), Kuvasto (kuvataiteilijat) ja Kopiosto (kollektiiviset sopimukset valokopioinnista). Tietyt käyttöoikeudet on hankittava suoraan tekijältä itseltään (kirjailijat, toimittajat, valokuvaajat).

4.4. Digitaalitekniikka ja tekijänoikeus

Tekijänoikeus on voimassa myös tietoverkoissa. Teoksen tallennus tietokoneen muistiin on kappaleen valmistamista ja muuhun kuin yksityiskäyttöön tapahtuvana se edellyttää pääsääntöisesti tekijän lupaa. Teoksen levittäminen internetissä kaikkien saataville on teoksen saattamista ja välittämistä yleisön saataville ja edellyttää tekijänsä suostumusta. Yksityiskäyttöön voi verkoista kopioida teoksia. Samoin tietoja voi verkosta poimia vapaasti, ei kuitenkaan kopioida kokonaisia tietokantoja digitaalisesti.

4.5. Tekijänoikeuslainsäädännön tulkinta ja etujärjestöt

Tekijänoikeuslaki (2005) Vuoden alussa 1.1.2006 tuli voimaan uusi tekijänoikeuslaki, joka on aiheuttanut suurta julkista kohua erityisesti liittyen musiikin kopiointiin.

Tekijänoikeus uudistuu kaiken aikaa. Uusimmat lait löytyvät Opetusministeriön linkkisivun takaa:
Tekijänoikeutta koskevat lait ja säännöt.

Oleellista tekijänoikeuskysymyksissä on ymmärtää tekijänoikeuksien perusta. Opetusministeriö on tiivistänyt oleellisimmat perusteet sivulleen: Tekijänoikeuden perusteita

Opetusministeriön yhteydessä toimii tekijänoikeusneuvosto, joka antaa lausuntoja tekijänoikeuden tulkintakysymyksistä, mm. teostasoa, taloudellisia ja moraalisia oikeuksia, julkista esittämistä, tekijänoikeuden rajoituksia ja tekijänoikeuden siirtymistä. Lausunnot ovat suosituksen luonteisia.

Opetusministeriön sivuilla on yleistä tietoa tekijänoikeudesta.

Valtioneuvoston periaatepäätös aineettomia oikeuksia koskevasta strategiasta on valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) yhteistyössä opetusministeriön (OPM) kanssa vuonna 2009.

 

Tekijänoikeuksien haltijoiden etujärjestöjä

WIPO - World Intellectual Property Organization

Kuvasto - Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys

Gramex ry - Edistää ja valvoo äänitteillä esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeuslaissa säädettyjä oikeuksia.

Teosto - Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto ry

Kopiosto ry - Tekijöiden, esittäjien, valokuvaajien ja kustantajien yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kotisivuilla on tekijänoikeusalan uutisia (esimerkiksi lainsäädännön muutoksista), käyttölupia, linkkejä.

Tekijänoikeudet ja digitaalitekniikka

Ohjelmistopiratismia vastaan kamppailee BSA (Business Software Alliance). Sen suomenkielisillä sivuilla on uutisia ohjelmistopiratismiin liittyvistä oikeustapauksista ja sopimuksista.

 

Copyrights Helsingin yliopiston avoin yliopisto