Viestinnän lainsäädäntöä

2. Kansalaisen tiedonhankinta

Sisällysluettelo

2.1. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
2.2. Viranomainen ja viranomaisen asiakirja
2.3. Yksityiselämän suojan tarkennukset
2.4. Viranomaisten edistettävä tiedonsaantia
2.5. Tulkintoja ja poleemisia puheenvuoroja

2.1. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

Tässä osassa esitellään kansalaisen tiedon hankintaan liittyvää lainsäädäntöä:

  • uudistuvaa julkisuuslainsäädäntöä
  • asiakirjojen julkisuutta ja salaamista
  • julkisen ja salaisen rajoja viranomaisten toiminnassa

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta astui voimaan 1.12.1999. Laki toteuttaa perustuslaissa kansalaisten perusoikeuksiin kuuluvaa oikeutta saada tietoja viranomaisten julkisista asiakirjoista.

Lain keskeinen sisältö

Oikeus saada tietoja laajeni koskemaan kaikkia julkista valtaa käyttäviä niiden organisaatiomuodosta riippumatta. Viranomaiset ovat velvollisia edistämään toimintansa avoimuutta tiedottamalla toiminnastaan ja tuottamalla sitä kuvaavaa tietoaineistoa. Valmistelun ja valmisteluasiakirjojen julkisuutta lisättiin. Salassapito riippuu niistä konkreettisista haitallisista seurauksista suojattaville eduille, joita tiedon antamisesta voi aiheutua. Lakiin koottiin keskeisimmät salassapitosäännökset.

Jyväskylän yliopiston tutkimushankkeessa selvitettiin viranomaisaineistojen käytettävyyttä journalistisessa toiminnassa erityisesti julkisuuslain näkökulmasta. Hanke koostui seuraavista osista: julkisuusperiaatteen viranomais- ja oikeustulkinnat, viranomaisten ja journalistien kokemukset yhteistyöstään tietojen luovuttamisessa ja hankkimisessa, viranomaisrekisterien käyttö toimitustyössä sekä julkisuuslakia ja sen soveltamista koskeva koulutusaineisto. Aineisto löytyy osoitteesta: http://julkisuuslaki.fi/

Journalistiliiton kotisivuilla on tiivistelmä toimittajien kannalta olennaisista julkisuuslain kohdista.

Selkeä tiivistelmä lain pääkohdista on oikeusministeriön tiedotteessa.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta kokonaan. Lisätietoa julkisuuslaista ja siihen liittyvistä asiakirjoista löytyy Oikeusministeriön sivustosta.

2.2. Viranomainen ja viranomaisen asiakirja

Lakia sovelletaan hallintoviranomaisten ja tuomioistuinten lisäksi mm. valtion ja kuntien liikelaitoksiin. Laki koskee myös yksityisoikeudellisia yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä silloin, kun ne suorittavat julkisen vallan käyttöön kuuluvaa tehtävää taikka hoitavat tehtävää viranomaisen toimeksiannosta. Viranomaiset ovat velvollisia edistämään toimintansa avoimuutta tiedottamalla toiminnastaan ja tuottamalla sitä kuvaavaa tietoaineistoa.

Mikä on viranomainen?

Mikä on viranomaisen asiakirja?

Julkinen asiakirja

Asiakirjan julkisuus on pääperiaate ja salassapito poikkeus. Sen vuoksi viranomaisen on tulkittava tiedonsaantirajoituksia suppeasti. Tiedon saantia ei saa rajoittaa enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeen ja tiedon pyytäjiä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jos asiakirja on vain osittain salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta.

Myös valmistelun ja valmisteluasiakirjojen julkisuus laajeni aiempaan lainsäädäntöön verrattuna. Sisäiset selvitykset ja muut valmisteluasiakirjat eivät aiemmassa lainsäädännössä tulleet julkisiksi ilman viranomaisen lupaa. Nyt päätöksenteon valmisteluasiakirjat tulevat yleensä julkisiksi viimeistään silloin, kun asia on päätetty. Yleisesti merkittävien hankkeiden valmisteluun liittyvät erilaiset tutkimukset, tilastot ja selvitykset tulevat julkisiksi, kun ne ovat valmiit käyttötarkoitukseensa.

Salassa pidettävät asiakirjat

Salassa pidettäviä asiakirjatyyppejä on kaikkiaan 32. Useimmissa niissä salassapito on perusteltu konkreettisilla haitallisilla seurauksilla suojattaville eduille, joita tiedon antamisesta voi aiheutua.

Lista salassa pidettävistä asiakirjoista on pitkä. Salaamisen perusteena voi olla mm. valtion, maanpuolustuksen ja kansantalouden etu. Mutta salassapito myös suojaa kansalaisten yksityiselämää. Jopa tiedot uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelusta voivat olla salaisia. Keskeneräiset tutkimukset voivat olla salaisia.

2.3. Yksityiselämän suoja tarkentui

Salassapito on perustuslain edellyttämällä tavalla rajattu vain välttämättömimpään. Tämän vuoksi asiakirjan salassapito on useiden säännösten mukaan riippuvainen niistä konkreettisista haitallisista seurauksista suojattaville eduille, joita tiedon antamisesta voi aiheutua.

Yksityiselämän suojaa koskevia säännöksiä lukuun ottamatta lain ei käytännössä pitäisi merkitä uusia tiedonsaannin rajoituksia aiempaan lainsäädäntöön verrattuna. Yksityiselämää suojaavat salassapitosäännökset johtuvat perusoikeusuudistuksesta ja Euroopan unionin henkilötietojen suojaa koskevasta direktiivistä sekä Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevasta käytännöstä.

Salassa pidettäviä ovat mm. mielentilatutkimukset ja henkilön yksityiselämää koskevat arkaluontoiset tiedot esimerkiksi rikosasioissa. Todistajien ja muiden oikeudenkäynnin asianosaisten osoitetiedot voidaan pitää heidän suojaamisekseen salassa jopa asianosaiselta.

Myös henkilöarvioinnit ja psykologisten testien tulokset tulevat salassa pidettäviksi. Tuomioistuimelle tulleet asiakirjat, jotka sisältävät tiettyjä yksityiselämää koskevia tietoja ovat suoraan lain nojalla salassa pidettäviä, jollei tuomioistuin painavan yleisen edun vuoksi toisin päätä.

Muut salassapitosäännökset koskevat asiakirjoja, jotka olivat aiemmassa lainsäädännössä harkinnanvaraisesti julkisia. Esimerkiksi turvajärjestelyjä tai poliisin teknisiä ja taktisia menetelmiä koskevia tietoja sisältäviä asiakirjoja ei aiemminkaan yleensä ole annettu julkisuuteen.

Sama koskee mm. kanteluasiakirjoja sekä talous- ja tulopoliittisia valmisteluasiakirjoja tietyissä tapauksissa samoin kuin viranomaisen tarkastustoimintaan liittyviä asiakirjoja. Nykyiset säännökset osoittavat aikaisempaa tarkemmin, mistä asiakirjoista tieto on annettava ja kaventavat viranomaisen harkintavaltaa.

Ministeriöiden vuosittaiset talousarvioehdotukset tulevat julkisiksi jo heinäkuussa.

2.4. Viranomaisten edistettävä tiedonsaantia

Viranomaisen on annettava tieto julkisesta asiakirjasta pyytäjälle viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Tätä sovelletaan vuoden 2003 alusta ja sitä ennen noudatetaan kuukauden määräaikaa.

Tiedon pyytäjää on palveltava nopeasti ja tehokkaasti. Häntä on tarvittaessa myös avustettava tiedon etsinnässä. Viranomaisella on velvollisuus avustaa halutun asiakirjan yksilöimisessä. Apuna tässä käytetään diaareja ja muita asiahakemistoja.

Tietoa pyytävän ei edelleenkään tarvitse paljastaa henkilöllisyyttään eikä sitä, miksi hän tietoja kysyy. Salassa pidettävän asiakirjan luovuttamista harkitessaan viranomainen kuitenkin saattaa tarvita tietoa siitä, missä ominaisuudessa tietoa pyydetään (esimerkiksi sitä, koskeeko asia tiedonpyytäjää henkilökohtaisesti vai tarvitseeko hän tietoa esimerkiksi tutkimukseen). Tiedon käytöllä voi olla merkitystä sen harkitsemisessa, onko salassa pidettävän tiedon luovuttamisesta haittaa vai ei.

Viranomaiset ovat velvollisia pitämään saatavilla tietoja valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja muista merkittävistä hankkeista esimerkiksi erityisten hankerekisterien avulla. Viranomaisten on samoin tuotettava ja annettava tietoja siitä, miten ja missä vaiheessa valmisteluun voidaan vaikuttaa.

Esimerkkinä hankerekistereistä on valtioneuvoston HARE.

Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) www-pohjaiseen tietokantaan on koottu vuoden 1998 alusta tietoa eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamien komiteoiden ja toimikuntien lainsäädäntö- ja uudistushankkeista. Tiedot täydentyvät vähitellen. Tietoa saa ministeriöittäin hankkeiden päämääristä, hankkeeseen liittyvistä julkaisuista, aikatauluista ja mm. lausuntopyynnöistä. Hankkeen valmistuttua asiakirjoista ja julkaisuista saa perustiedot, joiden perusteella niitä voi lähteä tilaamaan tai lainaamaan kirjastosta.

Viranomaisilla on perusoikeuksien mukaisesti velvollisuus edistää tiedonsaantia myös pitämällä luetteloita julkisesta aineistosta ja tuottamalla itse aktiivisesti tietoa toiminnastaan. Tämä tarkoittaa velvoitetta tuottaa julkaisuja, tilastoja, päätösrekistereitä, jotka löytyvät myös kirjastoista ja tietoverkoista.

Viranomaisen on annettava tieto julkisesta asiakirjasta pyytäjälle viivytyksettä, viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Tätä sovelletaan vuoden 2003 alusta ja sitä ennen noudatetaan kuukauden määräaikaa.

Mitä on hyvä tiedonhallintatapa?

2.5. Tulkintoja ja poleemisia puheenvuoroja

Kokemuksia julkisuuslainsäädännön toteuttamisesta

Näyttää toistaiseksi siltä, että kaikki viranomaiset eivät vielä täysin ole sisäistäneet uuden julkisuuslainsäädännön periaatteita.

Tutkimuspäällikkö Asko Hynninen ja joukko opiskelijoita Jyväskylän yliopiston Mediainstituutista testasivat, noudattavatko virkamiehet uutta julkisuuslainsäädäntöä. He lähettivät 20 yliopiston rehtorille pyynnön saada nähtäväkseen viimeisen kirjanpitokauden matkalaskut ja edustuskulut. Lisäksi he pyysivät EU-tukien takaisinperintäpäätöksiä kauppa- ja teollisuusministeriöltä sekä työministeriöltä.

Vain kuusi rehtoria toivotti kysyjät tervetulleiksi tutustumaan asiakirjoihin. Työministeriö antoi tiedot vasta, kun Hynninen oli valittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Hynninen arvelee, että virkamiehet on koulutettu tuntemaan lakia hyvin, mutta vanhat varovaiset asenteet ovat juurtuneet syvälle. Hynnisen mielestä toimittajat puolestaan eivät tiedä laista tarpeeksi, eivätkä valita KHO:een tarpeeksi usein, vaikka KHO:n linja on ollut julkisuudelle myönteinen.

Raportti on pdf-tiedostona Tutkivan journalismin yhdistyksen sivuilla, elokuulta 2001.

Jyväskylän yliopiston Julkisuuslaki -sivuston sisältö on valtaosaltaan julkaistu kirjassa Heikki Kuutti (toim.): Julkisuusjournalismi (2011)

Tiedon puute ja maksut lain toteutuksen ongelmina

Kun julkisuuslainsäädännön uudistus tuli voimaan, eduskunta edellytti, että hallitus antaa vuonna 2003 selonteon uudistuksen täytäntöönpanosta. Seurannan toteuttamiseksi tehtiin useita erillisselvityksiä, mm. kaksi tiedotusvälineiden edustajille suunnattua kyselyä.

Julkisuuslainkokonaisuudistuksen seurannasta tehdyt selvitykset löytyvät valtioneuvoston, oikeusministeriön ja oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen sivuilta.

Mörä, Tuomo ja Tarkiainen, Johanna: Toimittajien kokemukset uudesta julkisuuslaista. Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2003:36.

Mörä. Tuomo & Tarkainen, Johanna. Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus CRC: Joukkoviestimien kokemuksia valtionhallinnon viestinnästä. Valtioneuvoston kanslian raportteja 4/2003.

Timo Konstari & Christa Salovaara & Jyrki Tala & Leena Vettenranta & Anna-Riitta Wallin: Julkisuuslakia koskevan oikeuskäytännön esittelyä ja erittelyä. OPTL:n julkaisuja 205/2003.

Miika Vähämaa. Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuskeskus CRC: Joukkoviestimien kokemuksia valtionhallinnon viestinnästä. Valtioneuvoston kanslian raportteja 12/2008.

Kunnan viranomaisten toiminnan julkisuus

Lainkirjoittajan opas
Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet
12.4 Julkisuuslaki (Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki)

Julkisuuslainsäädännön tavoitteiden toteuttamista voivat vaikeuttaa asiakirjakopioiden maksujen määräytymistä koskevat käytännöt, jotka on osin määritelty liiketaloudellisin perustein, vaikka lähtökohtana julkisuuslakia säädettäessä oli omakustannushinta. Asiakirjojen kopiomaksut voivat muodostua suuremmiksi kuin julkisuuslakia säädettäessä tarkoitettiin.

Julkisuusperiaate ja viranomaisten asiakirjojen jäljenteiden maksullisuus

Selvityksissä havaittiin muitakin epäkohtia, mm.:

  • Tiedonsaannin epäämistä koskevia päätöksiä ei perustella riittävän hyvin.
  • Huomiota ei kiinnitetä riittävästi oikeuteen saada tieto asiakirjan julkisesta osasta, mikä sekin heikentää tiedonsaantioikeuden toteutumista.

Puutteet eivät johdu säännösten tulkinnanvaraisuudesta, vaan enemmänkin tiedon puutteesta tai haluttomuudesta noudattaa julkisuussäännöksiä.

Julkisuuslaki on vaikuttanut erityisesti valtion keskushallinnon viestintään. Toimittajille tehtyyn kyselytutkimukseen vastanneista yli puolet kokee valtionhallinnon tiedotuksen kehittyneen kolmen viime vuoden aikana. Myös virkamiesten asenteiden arvioitiin muuttuneen tiedotusmyönteisemmiksi.

Kansalaisten kiinnostus pyytää viranomaisilta asiakirjoja ei näytä lisääntyneen, mutta toisaalta entistä aktiivisempi verkkoviestintä voi vähentää tarvetta asiakirjapyyntöihin.

Ohjeita asiakirjan saamiseksi

 

Jos et saa asiakirjaa

Pyysimme Journalistin päätoimittajalta Timo Vuortamalta ohjeet, miten menetellä. Timo neuvoo näin:

Kun tarvitset tietoa viranomaisen asiakirjasta, pyydä sitä kirjaamosta tai virkamieheltä, joka asiaa hoitaa.

Yksilöi pyyntösi. Sinun ei tarvitse tietää tarkasti asiakirjan nimeä tai numeroa - riittää kun tiedät, mihin asiaan se liittyy. Virkamies on velvollinen auttamaan asiakirjan etsinnässä.

Suullisen tiedon saat ilmaiseksi. Asiakirjan antaminen nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen luona ei myöskään maksa mitään. Asiakirjan kopiosta ja tulosteesta virkamies voi periä maksun.

Tietopyyntö on käsiteltävä viivytyksettä ja tieto annettava toimittajalle mahdollisimman pian. Oikeusasiamiehen tulkinnan mukaan ratkaisu on tehtävä yleensä samana päivänä ja vaikeammissa asioissa muutaman päivän kuluessa. Julkisuuslaissa enimmäismäärärajat ovat normaalitapauksissa kaksi viikkoa ja erityistapauksissa kuukausi.

Jos virkamies, jolta pyydät tietoa, ei sitä anna, hänen on ilmoitettava kieltäytymisen syy. Voit pyytää oikaisua viranomaiselta, jonka palveluksessa virkamies on. Virkamies on velvollinen ilmoittamaan tästä ja tarjoamaan mahdollisuutta saattaa pyyntösi viranomaisen ratkaistavaksi.

Ellei oikaisua tehdä, voit valittaa viranomaisen päätöksestä. Sitä varten viranomaisen on liitettävä päätökseensä valitusosoitus.

 

 

Copyrights Helsingin yliopiston avoin yliopisto