Arkkitehtuurisanasto

a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - p - r -s - u - v

arkkitehtuuripastissi - rakennus, joka jäljittelee tarkoituksellisesti toisen ajan tai toisen arkkitehdin tyyliä tai toistaa yksityiskohtia olematta suora kopio.

arkkivoltti - pylväiden välissä aukeava kaari

artikuloimaton - pinta tai kappale vailla arkkitehtonista jäsentelyä

atlantti - mieshahmoinen kannattajapatsas, jota käytetään pylvään sijasta

attika - horisontaalinen, tavalliseesti suorakulmainen julkisivun osa, joka sijaitsee rakennuksen kattolistan yläpuolella

barokki - Euroopan taiteessa 1600-luvulla vallinnut tyyli, jolle oli luonteenomaista juhlallisuuden tavoittelu, kierteiset muodot, epäsymmetrisyys ja mahtipontisesti paisutteleva liioittelu

brutalismi - hillityn modernistista rakennustaidetta vastaan 1950-luvulla noussut liike, joka kannatti selkeän puhdaslinjaista, konstruktivistista arkkitehtuuria ja suosi viimeistelemättömiä materiaalipintoja.

Chicagon koulukunta - arkkitehtiryhmä, joka toimi Chicagossa 1870-luvulta 1920-luvulle. Ryhmä vaikutti merkittävästi esimerkiksi pilvenpiirtäjien ja esikaupunkirakentamisen kehitykseen. Ilmiötä ruokki samanaikainen akateeminen kehitys sosiologian ja filosofinen alueilla Chicagon yliopistossa.

dekoraatio - koristelu, koriste

doorilainen järjestelmä/pylväs - kts. pylväsjärjestelmät

empire - uusklassismin myöhäisvaihe, "keisarityyli", merkittävä erityisesti Ranskassa ja Venäjällä.

fasadi - julkisivu

filigraani - yksityiskohtainen, tarkka, käsityömäinen materiaalinkäsittely

frontoni - päätykolmio

funktionalismi - modernin arkkitehtuurin suuntaus, jossa rakennuksen ja tilan käyttötarkoitus toimii suunnittelun lähtökohtana.

gotiikka - keskiaikainen suippokaarityyli

hammaslista - klassinen koristelista, jonka alapintaan kiinnittyy säännöllinen rivi kuutiomaisia ulkonemia

illustraatio - kuvitus

intentio - tarkoitus

interiööri - sisätila

joonialainen järjestelmä - pylväsjärjestelmät

karniisi - räystäslista

karyatidi - naishahmoinen kannattajapatsas, jota käytetään pylvään sijasta

klassismi - tyylisuunta, jonka esikuvana on antiikin taide, esteettiset käsitykset ja opit.

koheesio - kiinnevoima, koossa pitävä voima

kolonnadi - pylväsrivi

konstruktiivinen - rakennetta korostava

kontrastoiva - vastakohtaisuutta korostava

korinttilainen järjestelmä/pylväs - pylväsjärjestelmät

krenelointi - muurin harjan hammastus

l'Art Nouveau - jugend-tyylin ranskankielinen nimitys

lakikivi - holvin päätekivi

lamellitalo - pitkänomainen kerrostalo, jossa kaksi tai useampia porrasjaksoja

manierismi - renessanssin ja barokin välinen tyylijakso

merkantilismi - talouspoliittinen järjestelmä, joka oli vallalla Euroopassa keskiajan lopulta 1700-luvulle. Pyrkimys valtion omavaraisuuteen, viennin edistämiseen ja rahan sekä jalojen metallien hankkimiseen maahan.

metafora - vertaus, jossa vertauskohde asetetaan verrattavan tilalle.

"miessiläisyys" - arkkitehti Ludvig Mies van der Rohen International Style -estetiikan ("lees is more") innoittama arkkitehtuurityyli 1940-50 -lukujen Yhdysvalloissa. Suomessa 1960-70 -lukujen taitteessa syntynyt, symbolisisällöltään neutraaliin konstruktiivisuuteen pyrkinyt arkkitehtuuriliike, joka asettui arkkitehtuurin ekspressiivistä suuntausta vastaan.

modulaarinen - suhdeyksikköön perustuva

munalista - ketjumainen, munamaisia muotoja käsittävä lista

palkisto - klassisen rakennuksen vaakasuuntainen, pylväiden tai pilarien kannattama osa, joka tukee kattoa

Pantheon - Keisariajan temppeli Roomassa. Täydelliseen ympyrämuotoon pohjautuva keskeistemppeli. Kupolipäätteisen rakennuksen julkisivua koristaa klassinen temppelipääty.

pendelöinti - heiluriliike. Kaupungeissa asukkaiden laajamittainen siirtyminen esikaupungeista aamuisin kaupunkikeskustaan töihin, julkisella liikenteellä tai yksityisautoilla, ja iltaisin keskustasta takaisin esikaupunkikoteihin.

plastinen - kolmiulotteinen, veistoksellinen

rakennustypologia - rakennustyyppien järjestelmä. Käytössä vakiintuneet rakennusmuodot ja -mallit, esim. paritupa, ristikirkko, rintamamiestalo jne.

rationaalinen - järkiperäinen

regularisointi - asemakaavallinen järjestelmällisyys.

renessanssi - 1400-1500 -lukujen tyylisuunta, joka pyrki antiikin taiteen ja arkkitehtuurin uudelleenherättämiseen.

risaliitti - rakennuksen koko korkeudelta ulkoneva rakenneosa.

romaaninen - varhaiskeskiaikainen tyylikausi, pyörökaarityyli.

"sitteläinen" - itävaltalaisen Camillo Sitten mukaan nimensä saanut kaupunkisuunittelun virtaus 1800-1900 -lukujen taitteessa. Suuntauksessa korostui pyrkimys keskiaikaisperäisen tiiviiseen, suljettuun kaupunkitilan vaikutelmaan ja maalauksellisen vaihtelevaan kaupunkirakenteeseen.

urbaani - kaupunkimainen elämänmuoto, kaupungissa syntyvät yhteisöllisen elämän muodot.

uushelleeninen ideologia - vastakohta 1800-luvun alun romantiikan aatemaailmalle. Yksinkertaisen antikisoivan muotomaailman välityksellä symboloitiin hallinnon järkiperäisyyttä, opin ja tieteen moraalista ja esteettistä merkitystä sekä uskonnon valoisuutta ja avaruutta. Yhdistetty Suomen 1800-luvun alun valtiomuotoon, jonka symboliksi Helsingin Senaatintori rakennettiin.

vestibyyli - eteistila tai eteishalli

vitruviaaninnen arkkitehtuuriteoria - Roomalainen arkkitehti Marcus Vitruvius Pollio kirjoitti ennen vuotta 27 eKr tutkielmansa Kymmenen kirjaa arkkitehtuurista. Teoksessa hän esitteli arkkitehtuuriteoriansa, jonka mukaan arkkitehtuuri koostui suunnitellusta järjestyksestä ja suhteista, yksittäisen osan sommitellullisesta suhteesta kokonaisuuteen, eurytmiasta, symmetriasta, koristelusta ja teknisestä suunnittelusta. Aloitti kirjallisen arkkitehtuuriteorian perinteen, jota renessanssiaika jatkoi eteenpäin.

voluutti - spiraalimainen koriste, joka on tyypillinen esimerkiksi joonialaiselle pylväänpäälle, ns. oinaansarvikoriste.

| sivun alkuun |