Valtio-opin johdantokurssi

Sisällysluettelo

 Äänitiedostot

Arkikielestä politiikan tutkimukseen
Politiikka - kansainvälinen politiikka - valta - hallinto - valtio
Rakkaus, viha ja - politiikka: klassisia ongelmia
Politiikka: sopimusta vai riitelyä?
Epävarmuutta, jännitteitä, ongelmia
Käytännöllinen tiede
Politiikan valovoimaisin tulkki:
professori Nousiainen, kirjailija Linna vai presidentti Kekkonen?

Politiikka - kameleonttimainen ilmiö

Yhteiskunta - poliittiset voimat - valtio
Perinteinen valta ja järjestys...
Kansalaisyhteiskunta
Perinteinen ja moderni näkemys valtiosta
Tradionaali järjestys korvataan modernimmilla 'sisäisillä' ja ulkoisilla järjestelyillä
Valtiollinen monismi ja yksinvalta horjuu
Poliittiset (kollektiiviset, ryhmätasoiset) voimat
Poliittisten voimien funktiot
Poliittiset kollektiivit kokosivat voimia, rakensivat hyvinvoinnin ja saivat identiteettiongelmia
Puolueet valtiollistuvat: kansalaisten käsivarsista valtiollisen järjestyksen ylläpitäjiksi?
Politiikka ja yksilöllistyminen
Markkinat ja uudet professiot demokratiaa ja hyvinvointivaltiota muokkaamassa
Globalisaatio ja politiikka
Kuusi illustraatiota valtion, poliittisten kollektiivien ja kansalaisyhteiskunnan välisistä suhteista

Suppea, välittävä ja laaja vallan ja politiikan käsitys
Politiikan suppea ymmärtämisen tapa
    Allgemeine Staatslehre
    Intriigit juristien normirakkauden ja valtio-opin realismin välillä
    Pyhä keskustelu valtio-opissa: presidentti vastaan hallitus?
    Uhkaako valtio aina väkivallan sanktiolla?
Politiikan välittävä ymmärtämisen tapa
    Organisoituneet ihmisryhmät järjestäytyvät, kamppailevat ja pelaavat:     politiikka kuumenee
    Kollektiivisen toiminnan omalakisuus ja "kiiluvat silmät"
    Politiikka valtion ja kansalaisyheiskunnan ristiriitana     (Kriittinen     koulukunta)
    Gramscin "kollektiivinen intellektuelli" ja ideologinen hegemonia
    Valtio-opin 'kynos': millä ehdoilla eliitit hallitsevat?
    Rationaalinen politiiikan teoria: 'homo economicus'
    Weber: Legitiimin vallan onnistunut haltuunotto ja ylläpitäminen
    Puolueen ja poliitikon ideaali peliinheittäytyminen (Weber)
    Politiikan epävarma horisontti, vallan avaamat tilaisuudet (Weber)
Politiikan laaja ymmärtämisen tapa
    Yksilöllistyvä elämä - kansalaisen poliittinen nousu?
    Tila ja aika - politiikan ulottuvuuksia
    Politiikka ja "kielitieteellinen käänne"
    Foucault: mistä tulevat 'totuus' ja 'normaali'?
    Sivilisaatiokritiikkiä
    Produktiivinen valta hallitsee uusia suhteita: yksilöllistyvät tekniikat

Valtio-opin historialliset murrokset Suomessa
Modernin valtio-opin esiinmurtautuminen
    "Luojan lykkynä" tullut itsenäisyys - modernit liikkeet
    Valtio-opin sukutaulu: Brotherus ja Ruutu - disipliinin "kissa ja koira"
    Demokratia - Tiede - Kansanvalistus
    Allgemeine Staatslehren intellektuaalinen keskus 1940-luvulla
'Arvovapaa' amerikkalainen behavioralismi ja empirismi 1950-1970
    Behavioralismin "veretön vallankumous"
    Luonnontieteen ideaali
    Poliittiset toimijat analyysin kohteena
Euroopan ja Amerikan "hullu vuosi": yhteiskuntakritiikki nousee ja tieteenala hajaantuu
    Kapina kampuksella
    Kritiikki nousee - Aristoteles palaa!
    Jälkibehavioralismi ja kansainvälistyvän tieteenalan hajaantuminen     kilpaileviin ryhmiin ja linjoihin
Kielitieteellinen käänne: kulttuurinen tulkinta
    Totuuspuheesta kulttuuriseen tulkintaan
    Kiistanalainen käänne?
    Onko kaikki vain kieltä?

Valtio-opin tutkimuksen ja opetuksen peruspiirteet, linjat ja tiedonintressit
Valtiotieteet ja valtio-opin opetus, linjajako
    Laaja tutkimusalue
    Globalisaation haasteet
    Opetuksen tavoitteet
    Opiskelu
    Linjat
    Linjojen tutkimusalat
    Valmiudet
    Työelämään sijoittuminen
Politiikan tutkimuksen ja arkikielen erot
    Käsitteellinen ja teoreettinen selkeys
    Tutkimusmenetelmät - argumentatiivisuus ja intersubjektiivisuus -     julkisuus ja tulosten koeteltavuus
    Empiirisyys - aineiston ja sen relevanssin määrittely
    Realistisuus ja systemaattisuus - juristeja ja uniikkia historialähdettä     vastassa
    Käytännöllinen - klassinen asenne
    Suhteet klassisiin teksteihin: "Suuri kertomus" - revisionismi -     skeptisyys
Kolme valtio-opillista lähestymistapaa ja tiedonintressiä
    Ihmisen aktiviteetit - tiede - tiedon intressit
    Empiiris-analyyttinen tutkimustapa ja tekninen tiedonintressi
    Hermeneuttinen tulkinta ja praktinen tiedonintressi
    Kriittiset yhteiskuntatieteet ja emansipatorinen tiedonintressi

Lähteet

Tulostusversiot