Sökande av ändring i en avgift

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts i påförandet av avgiften kan inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos den myndighet som har påfört avgiften. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den länsrätt inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen. Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom om beslutet på rättelseyrkandet.

Tillbaka