Psykologian englanti - suomi -sanasto

Tämän sanaston tarkoituksena on auttaa lukijaa löytämään suomenkieliset vastineet psykologisille termeille, joita esiintyy psykologian peruskurssien oppikirjoissa. Termejä ei tässä juuri selitetä, niiden merkitykset selviävät kyseisistä teoksista. Joidenkin termien kohdalle on lisätty selittävää ainesta, joka on suluissa. Jos sana esiintyy ilman suomalaista vastinetta, sitä käytetään suomessa samassa muodossa kuin englannissa. Jos vastine on lainausmerkeissä, se ei ole vakiintunut termi.

Sanaston ensimmäisen version on laatinut Hilkka Pakarinen vuonna 1995. Sanaston on laajentanut ja päivittänyt Juhani Ihanus vuonna 2010.

Kysymyksiä sekä korjaus- ja täydennysehdotuksia voi lähettää osoitteeseen juhani.ihanus@helsinki.fi

Sanasto perustuu seuraaviin teoksiin:

Davison, Neale & Kring: Abnormal psychology.
Gleitman: Psychology.
Goldstein: Sensation and perception.
Howard: Cognitive psychology: memory, language and thought.
Mischel: Introduction to personality.
Schaffer: Key concepts in developmental psychology.
Shaffer: Developmental psychology.

Merkkien selitykset:

>> lähes sama kuin
<> vastakohta


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valitse ylläolevasta listasta etsimäsi sanan alkukirjain.ability traits kykypiirteet
abnormal abnormaali, poikkeava, poikkeuksellinen
abstinence abstinenssi, pidättyvyys, pidättyminen
accommodation akkommodaatio, mukauttaminen
achievement motivation suoritus- l. saavutusmotivaatio
action potential aktiopotentiaali
action research toimintatutkimus
activation level aktivaatiotaso
actual/ideal discrepancies todellisen ja halutun minän eroavuudet
actual/ought discrepancies todellisen ja vaaditun minän eroavuudet
adaptation adaptaatio, sopeutuminen, mukautuminen
addiction addiktio, riippuvuus
affect affekti, voimakas, lyhytkestoinen tunne t. tunteenpurkaus, kiihtymys
affect tolerance affektinsieto, affektin sietäminen
afferent nerves afferentit l. tuovat hermot, tuntohermot
affordance ympäristön (mahdollisuus)tarjonta, -tarjouma  >> virike
agitation agitaatio, ahdistava motorisen levottomuuden tila
alertness vireystaso
alexithymia aleksitymia, vaikeus tunnistaa ja ilmaista omia tunteita
algorithms algoritmit, laskentasäännöt (<> heuristics)
alleles alleelit
ambivalence ambivalenssi, kaksijakoisuus, samaan kohteeseen liittyvien vastakkaisten tunteiden (ajatusten t. asenteiden) yhtäaikaisuus
ambivalent attachment ristiriitainen kiintymys
amnesia amnesia, muistinmenetys, muistamattomuus
amniocentesis amniosenteesi, lapsivesipunktio
amnion sikiökalvo
amygdala mantelitumake
anaclitic identification anakliittinen samastuminen l. identifikaatio
anal stage anaalinen vaihe
analytical psychology analyyttinen psykologia
androgyny androgynia
anima
animus
anorexia nervosa
anoreksia nervosa, laihuushäiriö
anosognosia anosognosia, sairaudentunnon puuttuminen
anoxia hapenpuute
anterograde amnesia anterogradinen l. eteenpäin suuntautuva amnesia
antidepressants masennuslääkkeet, antidepressiivit
antipsychotic drugs psykoosilääkkeet
antisocial personality disorder antisosiaalinen persoonallisuushäiriö
anxiety ahdistuneisuus
aphasia afasia, aivoperäinen kielellisten toimintojen häiriö
applied psychology soveltava psykologia
approach–approach conflict lähestymis–lähestymis-ristiriita
approach–avoidance conflict lähestymis–välttämis-ristiriita
apraxia apraksia
aptitude test soveltuvuustesti, kykytesti
archetype arkkityyppi
art psychology taidepsykologia
art therapy taideterapia
artificial intelligence (AI) tekoäly, keinoäly
assertiveness training jämäkkyyskoulutus, assertiivisuuskoulutus
assimilation assimilaatio, sulauttaminen
association assosiaatio, mielleyhtymä
astigmatism hajataitteisuus
ataxia ataksia
atrophy atrofia, surkastuminen
attachment kiintymys, kiinnittyminen
attention tarkkaavaisuus
attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) tarkkaavaisuus-yliaktiivisuushäiriö
attitude asenne
attribution theory attribuutioteoria
auditory cortex kuuloaivokuori
authoritarian education/parenting autoritaarinen kasvatus/vanhemmuus
authoritative education/parenting autoritatiivinen, ohjaava kasvatus/vanhemmuus
autobiographic memory (oma)elämäkertamuisti
autoerotism autoeroottisuus
autonomic nervous system autonominen hermosto
autonomous morality autonominen moraali (<> heteronomous morality)
autonomy autonomia, omalakisuus, itsemääräytyvyys
autonomy versus shame and doubt autonomia vastaan häpeä ja epäilys
availability heuristics miellettävyysheuristiikka l. -peukalosäännöt
aversion therapy aversioterapia, inhohoito
avoidant attachment välttelevä kiintymys
axon aksoni, (hermosolun) viejähaarake

Sivun alkuun

babbling jokeltelu
basal ganglion tyvitumake, basal ganglia (mon.) tyvitumakkeet, basaaligangliot
basic emotions perusemootiot
basic trust perusluottamus, perusturvallisuus
behavior modification käyttäytymisen muovaaminen
behavior-outcome relations toiminta-tulos-suhteet
behavioral genetics käyttäytymisgenetiikka
behavioral science käyttäytymistiede
behavioral theories (approaches) behavioraaliset teoriat l. lähestymistavat, oppimisteoriat
behavior therapy käyttäytymisterapia  >> oppimisterapia
behaviorism behaviorismi
benign benigni, hyvänlaatuinen
benzodiazepines bentsodiatsepiinit
between-family differences perheidenväliset erot (<> within-family differences)
bibliotherapy kirjallisuusterapia
Big Five Structure/Theory viiden peruspiirteen rakenne/teoria, Big Five -rakenne/-teoria
biofeedback biopalaute
bilingual kaksikielinen
bipolar disorder kaksisuuntainen mielialahäiriö
bipolar representations bipolaariset representaatiot, "kaksinapaiset edustukset"
blastocyst alkiorakkula
blood-brain barrier veri-aivoeste
blunting "suuntautuminen tiedon välttelyyn" (<> monitoring)
body image ruumiinkuva, kehonkuva
body schema kehonkaava
borderline personality disorder epävakaa persoonallisuus(häiriö), ”rajatilapersoonallisuus”
bottom-up processing alhaalta ylös l. ärsykkeen ohjaama tiedonkäsittely (<> top-down processing)
brain stem aivorunko
brain tissue aivokudos
brain ventricle aivokammio
breech birth (sikiön) perätila, perätarjonta
brightness contrast kirkkauskontrasti
British empiricism brittiläinen empirismi
Broca’s area Brocan alue (puheen tuottamisen alue aivokuorella)
bulimia nervosa bulimia, ahmimishäiriö
burnout loppuunpalaminen
bystander effect "ohikulkijavaikutus"

Sivun alkuun

California F Scale California F -mittari
cardinal trait kardinaalipiirre (<> central trait, secondary disposition)
case study tapaustutkimus
castration anxiety kastraatioahdistus
catharsis katarsis (puhdistuminen)
cathexis kateksi, viettivaraus, viettienergian kiinnittyminen (psykoanal.)
causal attribution kausaaliattribuutio (syyn arviointi)
cell membrane (myös plasma membrane) solukalvo
central sulcus keskusuurre
central trait keskeinen piirre (<> cardinal trait, secondary dispositions)
cerebellum pikkuaivot
cerebral cortex (iso)aivokuori
cerebral lateralization aivojen puolisuus, aivopuoliskojen tehtäväjako, lateralisaatio
cerebrospinal fluid aivo-selkäydinneste
c(a)esarean delivery keisarileikkaus
change resistance muutosvastarinta, muutoksen vastustaminen
child abuse lasten pahoinpitely tai hyväksikäyttö
chorion suonikalvo, ulompi sikiökalvo
classical conditioning (conditioned-response learning) klassinen ehdollistuminen
client-centered (Rogerian) therapy asiakaskeskeinen l. rogersilainen terapia
clinical method kliininen menetelmä
clinical psychology kliininen psykologia
codominance (geenien) kodominanssi
cognition kognitio
cognitive-analytic therapy kognitiivis-analyyttinen terapia
cognitive behavior therapy kognitiivis-behavioraalinen terapia (kognitiivinen käyttäytymisterapia)
cognitive dissonance kognitiivinen dissonanssi
cognitive learning kognitiivinen oppiminen
cognitive map kognitiivinen kartta
cognitive-physiological theory kognitiivis-fysiologinen teoria >> kognitiivinen emootioteoria
cognitive psychology kognitiivinen psykologia
cognitive restructuring kognitiivinen uudelleenstrukturointi (uudelleentulkinta)
cognitive science kognitiotiede
cognitive social competencies kognitiivinen sosiaalinen kyvykkyys
cognitive social person variables kognitiivissosiaaliset henkilömuuttujat
cognitive social theories (approaches) kognitiivissosiaaliset teoriat l. lähestymistavat
cognitive style kognitiivinen tyyli
cognitive therapy kognitiivinen terapia
cognitive transformations kognitiiviset muunnokset
cohesion (ryhmän) kiinteys
cohort effect kohorttivaikutus
collective unconscious kollektiivinen tiedostamaton
common trait yhteinen piirre (<> unique trait)
commutative vaihdannainen (suoritusjärjestys ei vaikuta lopputulokseen <> inverse)
community psychology yhteisöpsykologia  >> ehkäisevä mielenterveystyö
competency demand hypothesis "kompetenssin vaatimus -hypoteesi"
competence motivation kompetenssimotivaatio (pätevyysmotivaatio)
complex kompleksi
compulsion kompulsio, pakkoteko, pakkotoiminto
conation konaatio, tahto
conceptually driven processing ylhäältä alas l. käsitteellisesti ohjautuva prosessointi (<> data-driven processing)
concordance rate konkordanssin aste
concrete operations konkreettiset operaatiot
condensation tihentymä, tiivistymä (psykoanal.)
conduct disorder käytöshäiriö
confabulation konfabulointi, sepittely, satuilu
confirmatory factor analysis, konfirmatorinen eli "vahvistava" faktorianalyysi
conformity konformisuus, yhdenmukaisuus, ”samanmielisyys”
congenital synnynnäinen
conditioned/conditional (response, stimulus) ehdollinen (reaktio, ärsyke), <> unconditioned/unconditional
conditioning ehdollistuminen
conscious tietoinen
consciousness tietoisuus, tajunta
constitutional traits synnynnäiset piirteet (<> environmental-mold traits)
construct validity rakennevaliditeetti, ”käsitevaliditeetti”, konstruktiovaliditeetti, konstruktioiden pätevyys
constructive alternativism konstruktioiden vaihtoehtoisuus
constructivist view of science konstruktivistinen tiedekäsitys
consultation konsultaatio, konsultointi, ohjanta, neuvonta, neuvottelu
contamination kontaminaatio, sekoittuminen
content validity sisältövaliditeetti
contingency rules riippuvuussäännöt
continuous reinforcement jatkuva vahvistaminen
contralateral kontralateraalinen, vastakkaisella kehon puolella sijaitseva
control group kontrolliryhmä  >> vertailuryhmä (<> experimental group)
conventional morality konventionaalinen, sopimusmoraali
conversion disorder konversiohäiriö
cooperative learning yhteistoiminnallinen oppiminen
coping coping-keino, selviytymis- t. hallintakeino
corpus callosum aivokurkiainen
correlation korrelaatio
correlation coefficient korrelaatiokerroin
correlational research korrelatiivinen tutkimus
counterconditioning vastaehdollistuminen
counter-transference vastatransferenssi, vastatunteensiirto
covert modeling "kuvitellusta mallista oppiminen"
cranial nerve aivohermo
crisis kriisi
crisis therapy kriisiterapia
criterion validity kriteerivaliditeetti
critical period kriittinen kausi
cross-cultural comparison kulttuurienvälinen vertailu
crossing over crossing over, geenien vaihdunta
cross-sectional design poikittais-, poikkileikkaustutkimus(asetelma)
crystallized intelligence kiteytynyt älykkyys (<> fluid intellignece)
cue vihje
cultural psychology kulttuuripsykologia
"culture-fair" tests kulttuurista riippumattomat testit
current life tasks "ajankohtaiset elämän tehtävät"

Sivun alkuun

dampenig of activation assumption aktivaation vaimenemisoletus (ACT-teoriassa)
dance therapy tanssiterapia
dark adaptation pimeäadaptaatio
data-driven processing havaintojen ohjaama tiedonkäsittely (<> conceptually driven processing)
debriefing jälkipuinti
decay (muistista) häipyminen
decentration desentraatio, egosentrisyyden väheneminen (lapsen ajattelussa)
decision making päätöksenteko
declarative knowledge/memory deklaratiivinen tieto, (asia)tiedot/muisti (<> procedural knowledge/memory)
decoding dekoodaus, koodin tulkinta
deductive reasoning deduktiivinen päättely
deep structure syvärakenne
default values oletusarvot
defence mechanisms puolustusmekanismit, defenssit, minän suojautumiskeinot
deferred/delayed imitation viivästetty jäljittely
definition määritelmä
deindividuation deindividuaatio, epäyksilöllistäminen
delay of gratification tyydytyksen viivästyminen t. siirtäminen
delusion deluusio, harhaluulo
demand characteristics vihjeet odotetusta käyttäytymisestä, tilannevaateet
dendrite dendriitti, (hermosolun) tuojahaarake
denial kieltäminen
dependent variable riippuva muuuttuja (<> independent variable)
depolarization depolarisaatio, jännitteen laskeminen
depression depressio, masennus
deprivation deprivaatio, vajaustila, puute
depth of processing prosessoinnin syvyys l. taso
depth plane rotation syvyystason rotaatio l. kierto (<> picture plane rotation)
derivational theory of complexity "monimutkaisuuden derivaatioteria"
descriptive grammar deskriptiivinen (= kuvaileva) kielioppi
descriptive rules kuvailevat säännöt (<> prescriptive rules)
desensitization poisherkistäminen
detect erottaa, osoittaa, detektoida
detection detektio, (ärsykkeen) erottaminen
development kehitys
developmental psychology kehityspsykologia
developmental stage kehitysvaihe
diagnosis diagnoosi, taudin/sairauden/häiriön määrittely
dialectical reasoning dialektinen päättely
diathesis taipumus
dichotic listening dikoottinen kuuntelu (eri viesti oikeaan ja vasempaan korvaan)
dichotomous theories (muistin) kaksivarastoteoriat
difference threshold "eron havaitsemisen kynnys" (havaintops.)
differentiation differentiaatio, eriytyminen
diffusion of responsibility vastuun hajaantuminen
digit numero (kokonaisluku 0–9)
digit span >> memory span
directed thinking
suunnattu ajattelu
discrimination diskriminointi, erottelu
discrimination function erottelufunktio, -käyrä
discriminative stimuli erottelevat ärsykkeet
dishabituation dishabituaatio (habituaation "peruuntuminen")
disinhibition disinhibitio (ehkäisyn väheneminen)
displacement kohteensiirto, siirtymä (psykoanal.), syrjäyttäminen (muistitutk.)
display ilmaisu, näyttäminen
disposition jäsennys, taipumus, alttius
disorganized/disoriented attachment disorganisoitunut, epäjärjestynyt kiintymyssuhde
dissociative disorders
dissosiaatiohäiriöt
dissonance theory dissonanssiteoria
distal stimulus distaalinen ärsyke, "etä-ärsyke" (<> proximal stimulus)
distractor task häirintätehtävä
dizygotic twins ei-identtiset kaksoset, erimunaiset kaksoset (<> monozygotic twins)
doctrine of specific nerve energies spesifien hermoenergioiden oppi
domain-specific knowledge and expertise tiettyyn alueeseen liittyvä tieto ja asiantuntijuus
dominant allele, gene dominoiva l. vallitseva geeni (<> recessive gene)
dominant hemisphere hallitseva aivopuolisko
dopamine (DA) dopamiini
dorsal dorsaalinen, selänpuoleinen (<> ventral)
double bind kaksoissidos
double-blind method kaksoissokkomenetelmä (<> single-blind method)
double-blind technique kaksoissokkotekniikka
double-stimulation paradigm "kahden ärsykkeen paradigma"
Down's syndrome ("mongolism") Downin syndrooma, (vanh. mongolismi)
dream interpretation unien tulkinta
dream work unityö
drive vietti
dual-coding theory (muistin) kaksoiskoodausteoria (<> propositional theory)
dynamic vastakkaisten mielensisäisten voimien tai pyrkimysten väliseen ristiriitaan tai jännitteeseen perustuva (psykoanal.)
dynamic traits dynaamiset piirteet
dysgraphia dysgrafia, (lievä) kirjoittamisvaikeus
dyslexia dysleksia, (lievä) lukemisvaikeus
dyssomnia dyssomnia, nukahtamis- t. nukkumishäiriö

Sivun alkuun

echoic memory kaikumuisti
echolalia ekolalia, kaikupuhe
eclectic eklektinen, valikoiva
ecological approach ekologinen lähestymistapa
ecological validity ekologinen validius/validiteetti
economic viettitaloudellinen, viettitalouteen liittyvä (psykoanal.)
edge detectors reunadetektorit
educational psychology kasvatuspsykologia
effect efekti, vaikutus
efferent nerves efferentit l. vievät hermot, liikehermot
ego (das Ich) ego, minä
ego ideal egoideaali, minäihanne
ego psychology egopsykologia
egocentrism egosentrismi, minäkeskeisyys
ego-control egon kontrolli
ego-resiliency egon joustavuus
eidetic memory eideettinen muisti
elaborative rehearsal syventävä kertaus (<> maintenance rehearsal)
Electra complex elektrakompleksi
electrocardiogram (EKG) sydänkäyrä
electroconvulsive shock treatment (ECT) sähkösokkihoito
electroencephalogram (EEG) aivosähkökäyrä
elicit (reaktiosta:) laueta, laukaista
embedded figure test piilokuvatesti
embryo alkio
embryonic disk alkiolevy
emergency reaction hälytysreaktio, taistelu-pako-reaktio
electromyographic recording (EMG) lihassähkökäyrä
emotion emootio, tunne
emotional stability emotionaalinen tasapainoisuus l. vakaus
emotional display rules tunteidenilmaisusäännöt
empathic mirroring "peilisuhteesta oppiminen"
empathy empatia, myötäeläytyminen
empiricism empirismi
encode koodata, antaa esitysmuoto
encoding (informaation) koodaus, esitysmuodon antaminen, mieleen/muistiin painaminen
encoding specificity principle koodausspesifisyysperiaate
endocrine system sisä- t. umpieritysjärjestelmä
endoplasmatic reticulum solulimakalvosto
endorphin endorfiini
engram engrammi, muistijälki
entity theorists "entiteettiteorian kannattajat" (<> incremental theorists)
environmental hypothesis "ympäristöhypoteesi" (älykkyyseroista <> genetic hypothesis)
environmental psychology ympäristöpsykologia
environmental-mold traits ympäristön muovaamat piirteet (<> constitutional traits)
epigenesis epigeneesi
epinephrine epinefriini, adrenaliini
episodic memory episodinen muisti >> elämäkertamuisti (<> generic memory, semantic memory)
equifinality ekvifinaliteetti, “samatavoitteisuus”
equipotentiality principle ekvipotentiaalisuusperiaate
equivalence classes ekvivalenssiluokat
erogenous zone erogeeninen alue
Eros Eros, elämänvietti
escape learning
"pako-oppiminen"
essential hypertension kohonnut verenpaine, verenpainetauti
estrogen estrogeeni, naishormoni
estrus/oestrus estrus, kiima
ethology etologia, oppi eläinten käyttäytymisestä
etiology etiologia, syy-oppi
evoked (response) potential (ERP) herätepotentiaali (hermosolussa)
excitation eksitaatio, (hermosolun) kiihottuminen l. ärtyminen
excitation transfer effect ärsytyksensiirtymisefekti
excitatory response eksitatorinen l. toimintaa edistävä vaste (<> inhibitory response)
executive system toimeenpanojärjestelmä
exhaustion ekshaustio, uupumus
existential anxiety eksistentiaalinen ahdistus (olemassaoloon liittyvä ahdistus)
existential therapy eksistentiaaliterapia
exosystem eksosysteemi
expectancies odotukset
experiment koe
experimental group koeryhmä (<> control group)
experimental design kokeellinen (tutkimus)asetelma
expert systems asiantuntijajärjestelmät
explanatory styles "selitystyylit"
explicit eksplisiittnen (selvästi ilmaistu ja tiedossa oleva <> implicit)
explicit memory eksplisiittinen muisti, tietoinen mieleenpalautus (<> implicit memory)
expressive movements ekspressiiviset liikkeet, emootiota ilmaisevat liikkeet
expressive therapy ekspressiivinen terapia, ilmaisuterapia
extended family laajennettu perhe, suurperhe (<> nuclear family)
external control ulkoinen hallintakäsitys (<> internal control)
externality hypotheses eksternaalisuushypoteesit, "ulkoisten vihjeiden olettamukset"
extinction (reaktion) sammuttaminen
extracellular recording solunulkopuolinen rekisteröinti
extrasentential negation kieltosanan sijoittaminen lauseen ulkopuolelle
extraversion – introversion ekstraversio – introversio, ulospäinsuuntautuneisuus –  sisäänpäinsuuntautuneisuus
extravert ekstravertti, ulospäinsuuntautunut (<> introvert)
extrinsic motivation ulkoinen, ulkoatuleva motivaatio (<> intrinsic motivation)
eye movements silmänliikkeet

Sivun alkuun

face validity näennäisvaliditeetti, ”ulkoinen validiteetti”
factor analysis faktorianalyysi
false subject valekoehenkilö
falsifiability falsifioitavuus, "vääräksi osoitettavuus" (<> verifiability)
familiarity effect "tuttuusvaikutus"
family resemblance "perheyhtäläisyys", "sukunäkö" (luokkaan kuulumisen perusteena)
family therapy
perheterapia
feature detection theory piirredetektioteoria (<> template-matching theory)
feature detector piirredetektori (hermosolu joka reagoi vain ärsykkeen tiettyyn piirteeseen)
feedback system palautejärjestelmä
fetus/foetus sikiö
fetal alcohol syndrome (FAE) sikiön alkoholioireyhtymä
field dependence/independence kenttäriippuvuus/-riippumattomuus
field experiment kenttäkoe
field theory kenttäteoria
figure of syllogism = form of syllogism syllogismin kuvio t. muoto
figure-ground organization kohteen jäsentäminen kuvioksi ja taustaksi
film color (Katzin) "kalvoväri"
filter theory (tarkkaavaisuuden) suodatinteoria
fire (hermosolusta:) lähettää impulssi
firing rate impulssitiheys
fixation fiksaatio, katseen pysähdys (havaintops.); kiinnittyminen tai takertuminen johonkin kehitysvaiheeseen (kehitysps.)
fixation point fiksaatiopiste, kohdistuspiste
flashback takauma
flashbulb memories "välähdysmuistikuvat"
flooding flooding-tekniikka (käyttäytymisterapiassa)
flow virtauskokemus
flowchart vuokaavio
fluid intelligence joustava älykkyys (<> crystallized intelligence)
forced compliance effect "pakkomyöntyvyysefekti"
forebrain etuaivot  >> isot aivot
formal operations formaaliset operaatiot
formant formantti (puheen tuottamisessa: voimistunut osasävelalue)
formational parameters "formationaaliset parametrit", "muodostuselementit" (viittomakielessä)
fornix aivokaari
forward pairing "eteenpäinkytkentä" (<> backward pairing)
fovea fovea (tarkimman näön alue silmän verkkokalvolla)
fragile-X syndrome fragiili X -oireyhtymä
fraternal twins erimunaiset, ei-identtiset kaksoset (<> identical twins)
free association vapaa assosiointi
free recall "vapaa palautus" (mieleenpalautus vapaassa järjestyksessä)
frequency frekvenssi, taajuus, määrä
frequency distribution frekvenssijakauma
frontal lobe (aivojen) otsalohko
frustration frustraatio, turhauma
function morphmes funktiomorfeemit (<> content morphemes)
functional fixedness "funktionaalinen takertuma" (esim. esineen tavanomaisimpaan käyttöön)
functional magnetic resonance imaging (fMRI) funktionaalinen (toiminnallinen) magneetti(resonanssi)kuvaus
fundamental attribution error perusarviointivirhe, -vinouma
fundamental emotions perusemootiot
fuzzy epäselvä, sumea

Sivun alkuun

galvanic skin response (GSR) galvaaninen ihovaste
ganglion cell gangliosolu
gender constancy/stability sukupuolen pysyvyys, pysyvyyden tajuaminen
gender identity sukupuoli-identiteetti
gender role sukupuolirooli
gene geeni, perintötekijä
general paresis halvaantuminen
General Problem Solver (GPS) theory GPS-teoria (yleinen ongelmanratkaisuteoria)
generalization yleistyminen
generalization gradient yleistymisgradientti
generalized anxiety disorder yleistynyt ahdistushäiriö
generative grammar generatiivinen kielioppi
generic memory geneerinen muisti, tietomuisti (<> episodic memory)
genetic counseling perinnöllisyysneuvonta
genetic hypothesis "perinnöllisyyshypoteesi" (älykkyyseroista <> environmental hypothesis)
genetics perinnöllisyystiede
genital stage genitaalivaihe
genome genomi, perimä
genotype genotyyppi, perimä (<> fenotype)
geons geonit (esineiden muodon elementit)
Gestalt hahmo
gestalt principles of organisation hahmolait
Gestalt psychology hahmopsykologia
Gestalt therapy hahmoterapia, gestalt-terapia
giftedness lahjakkuus
given-new contract "annettu–uusi-sopimus" (osa tiedosta oletetaan tunnetuksi, osa uudeksi, ks. maxim of manner)
glia glia, hermotukikudos
globality globaalius
glove anesthesia hansikashalvaus
glucose glukoosi, rypälesokeri
glycogen glykogeeni
goal gradient päämäärägradientti
goal state tavoitetila, maalitila
gonad gonadi, sukupuolirauhanen
good continuation hyvä jatko (hahmolaki)
"goodness of fit" model yhteensopivuusmalli
gradient of reinforcement vahvistusgradientti
grapheme grafeemi, kirjoitusmerkki
group-factor theory of intelligence älykkyyden ryhmäfaktoriteoria
group polarization ryhmäpolarisaatio
group therapy ryhmäterapia
growth hormone kasvuhormoni
gyrus aivopoimu

Sivun alkuun

habituation habituaatio, habituoituminen (ärsykkeeseen tottuminen)
habituation procedure habituaatiotekniikka
halo-effect halovaikutus, sädekehävaikutus
hallucination hallusinaatio, aistiharha
handedness kätisyys
haptic haptinen, tuntoon t. kosketukseen liittyvä
hardware tietokoneen laitteisto (<> software)
Harvard personologists Harvardin personologit
hemispheres aivopuoliskot
hemispheric lateralization aivopuoliskojen lateralisaatio l. puolisuus
hemispheric specialization aivopuoliskojen erikoistuminen
heritability periytyvyys
heritability coefficient periytyvyyskerroin
hermaphrodite hermafrodiitti, kaksineuvoinen
heteronomous morality heteronominen moraali (<> autonomous morality)
heterosexuality heteroseksuaalisuus
heuristics heuristiikka, peukalosäännöt (arkipäättelyyn riittävät säännöt <> algorithms)
higher-order conditioning korkeamman asteen ehdollistuminen
higher-order motive korkeampitasoinen motiivi
hippocampus hippokampus, aivoturso
histrionic personality disorder huomionhakuinen persoonallisuus(häiriö)
holistic perspective holistinen l. kokonaisvaltainen näkökulma
homonym homonyymi (samoin ääntyvä sana)
homozygous homotsygoottinen, samanperintäinen
horizontal cell horisontaalisolu
hostile attributional bias vihamielinen arviointivinouma
hostility hostiliteetti, vihamielisyys
humanistic psychology humanistinen psykologia
hyperphagia hyperfagia (ylensyöntitaipumus)
hyperpolarization hyperpolarisaatio
hypersomnia hypersomnia, liikaunisuus
hypophysis hypofyysi, aivolisäke
hypomania hypomania, lievä mania
hypothalamus hypotalamus
hypothetic-deductive reasoning hypoteettis-deduktiivinen päättely
hysteria

Sivun alkuun

iconic, iconicity ikoninen, ikonisuus (viittomakielessä: lähellä konkreettista kuvaa)
iconic memory ikoninen muisti
id (das Es) id, "se", kokonaan tiedostamaton viettiperusta
idealization idealisaatio, ihannointi
ideas of reference suhteuttamisajatukset
ideational fluency "ajatusvuolaus"
identical twins identtiset l. samanmunaiset kaksoset (<> fraternal twins)
identification sama(i)stuminen
identity achievement saavutettu identiteetti
identity crisis identiteettikriisi
identity diffusion epäselvä identiteetti
identity foreclosure omaksuttu t."lainattu" identiteetti
ideographic system käsitemerkkijärjestelmä (<> aakkosjärjestelmä)
idiographic development idiografinen l. yksilöllinen kehitys
idiographic research idiografinen l. yksilöä koskeva tutkimus
idiot savant ‘idiot savant’ (älyllisesti jälkeenjäänyt mutta poikkeuksellisia erityiskykyjä omaava henkilö)
I-E Scale "I-E-skaala", "hallintakäsitysmittari"
illusion illuusio, harha
imagery (mieli)kuvat
imaginary imaginaarinen, kuviteltu
imagination mielikuvitus
imitation imitaatio, jäljittely
immune system immuunijärjestelmä
implicit implisiittinen (kätketty, epäsuorasti ilmaistu <> explicit)
implicit memory implisiittinen muisti, ei-tietoinen, ei-tahdonalainen muisti
impossible figure mahdoton kuvio
impossible object >> impossible figure
imprinting
leimautuminen
impulse-control disorder impulssikontrollin häiriö, hillitsemishäiriö
impulsive impulsiivinen, hetken mielijohteita seuraava
incidence insidenssi, sairastuvuus, ilmaantuvuus
incidental learning tahaton oppiminen (<> intentional learning)
incompatible-response technique "yhteensopimattoman reaktion tekniikka"
incremental theorists "kasvuteorian kannattajat" (<> entity theorists)
incubation kypsyttely (ongelmanratkaisussa)
independent variable riippumaton muuttuja (<> dependent variable)
individual psychology individuaalipsykologia
individual therapy yksilöterapia
individuation individuaatio, yksilöityminen
inductive reasoning induktiivinen päättely
infantile amnesia infantiili l. varhaislapsuuden amnesia
inferior colliculus alakukkula
inferiority complex alemmuuskompleksi
information processing tiedon käsittely, informaation käsittely
ingroup sisäryhmä (<> outgroup)
inhibition ehkäisy, inhibitio
inhibitory response (hermoimpulssin kulkua) ehkäisevä vaste (<> excitatory response)
initial state lähtötila, alkutila
initiative versus guilt aloitteellisuus vastaan syyllisyys
input-output equipment (tietokoneen) syöttö- ja tulostuslaitteet
insightful learning oivallusoppiminen
insomnia insomnia, unettomuus
instance yksittäistapaus
instinct vaisto
instrumental välineellinen
instrumental conditioning väline-ehdollistuminen, välineoppiminen
insula aivosaari
intellectualization intellektualisaatio, älyllistäminen
Intelligence Quotient (IQ) älykkyysosamäärä, ÄO
intelligence test älykkyystesti
intentional learning tavoitteellinen oppiminen (<> incidental learning)
interference häirintä, ehkäistyminen (oppimisesta ja muistista)
interference theory of forgetting unohtamisen häirintäteoria
interindividual interindividuaalinen, yksilöidenvälinen
interjudge/interrater realiability "arvioitsijareliabiliteetti" (arvioijien keskinäinen yhdenmukaisuus)
internal control sisäinen hallintakäsitys (<> external control)
internality internaalisuus, taipumus sisäiseen hallintakäsitykseen
internalization sisäistäminen
interneurons välittävät hermosolut
interpersonal interpersoonallinen, ihmistenvälisiin suhteisiin liittyvä
intersection search "risteävä haku" (TLC-mallissa)
interval scale intervalliasteikko, tasaväliasteikko, välimatka-asteikko
interview haastattelu
intimacy versus isolation läheisyys vastaan eristäytyminen
intracellular recording solunsisäpuolinen rekisteröinti
intraindividual intraindividuaalinen, yksilönsisäinen
intrapsychic intrapsyykkinen, psyykensisäinen
intrinsic motivation sisäinen, sisäsyntyinen motivaatio (<> extrinsic motivation)
introspection introspektio, itsehavainnointi
introversion sisäänpäinsuuntautuneisuus, introversio
introvert introvertti (<> extravert)
intuitive intuitiivinen, välittömästi (vailla tietoista harkintaa) oivaltava t. ymmärtävä
invariant invariantti, muuttumaton tekijä
inverse käänteinen (suoritusjärjestys vaikuttaa lopputulokseen <> commutative)
ions ionit
ipsilateral ipsilateraalinen, samalla puolella kehoa sijaitseva
IQ (Intelligence Quotient) ÄO, älykkyysosamäärä
IQ test älykkyystesti
isolation (tunteen) eristäminen
item osio, yksikkö
item analysis osioanalyysi

Sivun alkuun


kinaesthesis kinestesia, lihastunto t. -aisti, liiketunto
kin selection sukulaisvalinta
knowledge base tietopohja

Sivun alkuun

language universals "kieliuniversaalit"
late selection theory (tarkkavaisuudesta:) "myöhäisen valinnan teoria"
latency latenssi, piilevyys
latency period latenssivaihe
latent dream unen piilosisältö
latent learning latentti oppiminen, piilo-oppiminen
lateral hypothalamus lateraalinen hypotalamus (hypotalamuksen reunaosa)
lateral inhibition lateraalinen inhibitio, sivusuuntainen ehkäisy
lateralization lateralisaatio, (aivojen) puolisuus
law of effect vaikutuksen laki
laws of organization hahmolait
learned equivalence explanation "opitun vastaavuuden selitys" (kategoriseen havaitsemiseen)
learned helplessness opittu avuttomuus
learned optimism opittu optimisimi
learning curve oppimiskäyrä
learning style oppimistyyli
learning therapy oppimisterapia
lesion leesio, kudosvaurio
left-to-right grammar "vasemmalta oikealle -kielioppi"
leukocyte leukosyytti
levels of processing prosessoinnin tasot
lexical leksikaalinen, sanastollinen, sanakirja-
lexical access "leksikaalinen haku t. syöttö"
lexical decision task "leksikaalisen päätöksenteon tehtävä"
lexicon sanakirja, sanasto, leksikko
libido libido, seksuaalivietti, etenkin seksuaalinen viettienergia (psykoanal.)
lifelong learning elinikäinen oppiminen
life space
elämänkenttä
life span elämänkaari
lightness constancy valoisuuskonstanssi
likeabilty heuristics miellyttävyysheuristiikka l. -peukalosäännöt
limbic system limbinen järjestelmä
limited capacity channel rajoitetun kapasiteetin kanava
linear circuit lineaarinen (hermo)verkko
linear function lineaarinen funktio (jonka kuvaaja on suora viiva)
linguistics kielitiede
lobotomy lobotomia, etuotsalohkoleikkaus
locus coeruleus aivorungon sinitumake
locus of control halllintakäsitys
logical quantifiers (logiikassa:) kvanttorit
logotherapy logoterapia
longitudinal study pitkittäistutkimus, seurantatutkimus
long-term depression (LTD) pitkäkestoinen (hermosolun, synapsin) toiminnan ehkäistyminen, kestoehkäistyminen
long-term memory pitkäkestoinen muisti, säilömuisti
long-term potentiation (LTP) pitkäkestoinen (hermosolun, synapsin) potentiaatio, kestoherkistyminen
looking-glass self peiliminä

Sivun alkuun

machismo machoismi
magnetic resonance imaging (MRI) magneetti(resonanssi)kuvaus
magnitude estimation suuruuden arviointi
maintenance rehearsal ylläpitotoistaminen l. -kertaus (<> elaborative rehearsal)
major premise pääpremissi (<> minor premise)
malign maligni, pahanlaatuinen
mandala
mania
manic-depression
maanisdepressiivisyys, kaksisuuntainen mielialahäiriö
manifest dream
unen ilmisisältö (<> latent dream)
marital therapy pariterapia
marasmus marasmi, kuihtuminen
masochism masokismi
mastery oriented hallintasuuntautunut
match samanlainen; olla samanlainen, "matsata", löytää sopiva pari, vertaistaa (<> mismatch)
matching hypothesis "yhtäläisyyshypoteesi"
maternal deprivation hypothesis äidinriistohypoteesi
maturation kypsyminen, maturaatio
maxim of manner "tavan maksiimi l. perusohje" (ks. conversational postulates)
maxim of quantity "määrän maksiimi" (ks. conversational postulates)
maxim of relevance "relevanssin maksiimi" (ks. conversational postulates)
maximum likelihood principle suurimman todennäköisyyden periaate
MBSS (Miller Behavior Style Scale) MBSS, "Millerin toimintatyylimittari"
meaning-based representation merkitykseen perustuva edustus (<> perception-based representation)
means–end analysis keino–päämäärä-analyysi
median mediaani
medulla ydinjatke
melancholia melankolia, raskasmielisyys, synkkämielisyys, alakuloisuus
memory span muistikaari, muistisilta  >> työmuistin kapasiteetti
memory trace muistijälki
menarche (ensimmäisten) kuukautisten alkaminen
mental mentaalinen, ”mielellinen”, mielensisäinen, psyykkinen, henkinen
mental age (MA) älykkyysikä
mental dictionary mentaalinen sanakirja
mental image mielikuva, mielle
mental health mielenterveys
mentalization mentalisaatio
mental retardation psyykkinen kehitysvammaisuus
mental set ajattelu- tai havintosalpauma
mental structure mielensisäinen rakenne
metabolism metabolia, aineenvaihdunta
metacognition metakognitio
metamemory metamuisti
method of loci paikkamenetelmä (eräs muistitekniikka)
method of serial reproduction "peräkkäisten tuotosten menetelmä"
microelectrode mikroelektrodi
microneurography mikroneurografia
midbrain keskiaivot
middle ear keskikorva
middle term (logiikassa:) välitermi
mind–body problem mieli–ruumis/keho-ongelma, psykosomaattinen ongelma, "mind–body"-ongelma
mind–brain problem mieli–aivot-ongelma
mind mapping mind mapping, käsitekartan muodostaminen, ”mielikuvakartan” laatiminen
minor premise alipremissi (<> major premise)
mirror stage peilivaihe
mismatch poikkeavuus; olla erilainen (<> match)
MMN (Mismatch negativity) poikkeavuusaalto (EEG:ssä)
MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) MMPI-testi
mnemonics muistitaito, -tekniikat
mnemonist mnemonisti (poikkeuksellisen hyvän muistin omaava henkilö)
modality modaliteetti, aistipiiri (näkö, kuulo jne.)
modality effect modaliteettivaikutus (aistipiiristä riippuva vaikutus)
modeling/model learning mallista oppiminen, mallioppiminen
moderator variables moderaattorimuuttujat (kahden muuttujan korrelaatioon vaikuttavat muuttujat)
modes of color appearances "värin näkemisen moodit" (Katz)
monitoring "suuntautuminen tiedon hakemiseen" (<> blunting)
monoamine oxidase inhibitors MAO-estäjät
monozygotic twins identtiset l. samanmunaiset kaksoset (<> dizygotic twins)
mood congruence "mielialan yhteneväisyys"
mood of syllogism syllogismin moodi
moral anxiety moraalinen ahdistus (<> neurotic anxiety, reality anxiety)
moratorium moratorio, selvittely- tai etsintävaihe (kehitysps.)
morpheme morfeemi
motherese "vauvakieli" (aikuisten käyttämä "lepertelypuhe" vauvalle)
motivation motivaatio
motivational determinism motivationaalinen determinismi, "motivaatioiden määräävyys"
motive motiivi, vaikutin
motive conflict motiivikonflikti, motiiviristiriita
motor-perceptual adaptation motoris-perseptuaalinen adaptoituminen
Muller-Lyer illusion Müller-Lyerin harha
multifactor theory multifaktoriteoria, monifaktoriteoria
multifinality multifinaliteetti, ”monitavoitteisuus”
multiple act criterion "useamman toiminnan kriteeri"
multiple store theories (muistin) monivarastoteoria
multivariate method monimuuttujamenetelmä
music therapy musiikkiterapia
mutism mutismi, puhumattomuus
myelin myeliini

Sivun alkuun

name matches samannimiset (<> physical matches)
narcissism narsismi
narcissistic personality disorder narsistinen persoonallisuus(häiriö)
narcolepsy narkolepsia
narrative psychology narratiivinen psykologia
nativism nativismi (<> empiricism)
natural selection luonnonvalinta
nature–nurture "nature–nurture", perimä–ympäristö(-kiistakysymys)
need for achievement suoriutumistarve, saavutusmotivaatio
negative identity negatiivinen identiteetti
negative transfer negatiivinen transfer, negatiivinen siirtovaikutus
negative transference negatiivinen transferenssi, negatiivinen tunteensiirto
negatively accelerating forgetting curve "negatiivisesti kiihtyvä unohtamiskäyrä"
neobehaviorism uusbehaviorismi
neo-Freudians uusfreudilaiset, neofreudilaiset
neonate vastasyntynyt
neophobia neofobia, uusien asioiden pelko
nerve hermo
nerve fiber hermosäie
nerve impulse hermoimpulssi
nest sisäkkäinen sarja; asettaa sisäkkäin
nested concepts sisäkkäiset käsitteet
network model verkkomalli
network theories verkkoteoriat
neural circuit hermoverkko
neuroleptics neuroleptit
neurology neurologia
neuron hermosolu, neuroni
neuropharmacology neurofarmakologia (oppi hermostoon vaikuttavista lääkkeistä)
neurophysiology neurofysiologia
neuropsychoanalysis neuropsykoanalyysi
neuropsychology neuropsykologia
neuroscience neurotiede
neurosis neuroosi
neurotic anxiety neuroottinen ahdistus (<> moral anxiety, reality anxiety)
neuroticism neuroottisuus
neurotransmitters (hermosolujen) välittäjäaineet
NLP (Neurolinguistic Programming) neurolingvistinen ohjelmointi
node solmu, solmukohta, noodi (semanttisessa verkossa <> relation)
nominal situations nominaaliset tilanteet (tilanteen ulkoiset puitteet <> psychological situations)
nondirective technique/therapy ei-ohjaava tekniikka/terapia
nonparametric methods ei-parametriset (tilastolliset) menetelmät
nonsense syllable merkityksetön tavu
nonverbal ei-verbaalinen, ei-sanallinen
norepinephrine noradrenaliini
norm value normiarvo
normal curve normaalikäyrä
normal distribution normaalijakauma
normality normaalius, tavanomaisuus
normative development normatiivinen, norminmukainen kehitys
nuclear family ydinperhe (<> extended family)
nuclei
tumakkeet (yks. nucleus)
null electrode nollaelektrodi
null hypothesis nollahypoteesi
n Ach = need for achievement

Sivun alkuun

obesity ylipainoisuus, lihavuus
object constancy/permanence esinepysyvyys
object relations theory objektisuhdeteoria
observational learning observationaalinen oppiminen, havainnoimalla oppiminen, >> mallioppiminen
observational study havainnointi- l. observointitutkimus
obsession obsessio, pakkomielle, -ajatus
obsessive-compulsive disorders obsessiivis-kompulsiiviset häiriöt  >> pakko-oireiset häiriöt
obsessive-compulsive personality disorder obsessiivis-kompulsiivinen l. vaativa persoonallisuus(häiriö)
occipital lobe (aivojen) takaraivolohko
occupational psychology työpsykologia
occupational therapy toimintaterapia
Oedipus complex oidipuskompleksi
off response off-vaste
omnipotence omnipotenssi, kaikkivoipuus
ontogeny/ontogenesis ontogeneesi, yksilönkehitys
on response on-vaste
operant conditioning operantti ehdollistuminen, väline-ehdollistuminen
operants "välineet" l. operantit (reaktiot, joita väline-ehdollistumisessa palkitaan tai rangaistaan)
opponent cells vastakkaiset solut
opponent-process theory vastakkaisten prosessien teoria
oral character oraalinen luonne
oral stage oraalinen vaihe
ordinal scale ordinaali- l. järjestysasteikko
organism organismi, eliö, yksilö; elimistö
orientation reflex/orienting response orientaatiorefleksi, suuntautumisreaktio
orientation-selective cells kallistusvalikoivat solut
osmoreceptors osmoreseptorit
outgroup ulkoryhmä (<> ingroup)
overextension yliyleistäminen (<> underextension)
overlap päällekkäisyys
overlearning ylioppiminen

Sivun alkuun

paired-associate method sana-assosiaatiomenetelmä (muistitutk.)
panic disorder paniikkihäiriö
paradigm paradigma, tutkimusnormisto, tieteen suuntaus, ”säännösto”, ”viitekehys”
parallel paralleelinen, rinnakkainen
parallel distributed processing (PDP) rinnakkainen prosessointi
parallel search rinnakkainen etsintä (<> serial search)
parallel transmission (of phones) "(foonien) rinnakkainen transmissio"
parameter setting "parametrien asetus" (olettamus kielen oppimisesta)
parametric methods parametriset (tilastolliset) menetelmät
paramnesia paramnesia, muistinvääristymä
paranoid personality disorder paranoidinen l. epäluuloinen persoonallisuus(häiriö)
paranoid schizophrenia paranoidinen l. ”vainoharhainen” skitsofrenia
paraphrase parafraasi
parapraxes parapraksit, (freudilaiset) lipsahdukset
parasympathetic nervous system parasympaattinen hermosto
parietal lobe (aivojen) päälakilohko
parsing (lauseen)jäsennys
partial reinforcement osittainen vahvistaminen
pattern recognition hahmontunnistus
payoff matrix tulosmatriisi
peak experience huippukokemus
pedophilia pedofilia
peer toveri, vertainen
peer group vertaisryhmä
peg-word mnemonic "naulakkotekniikka" (eräs muistitekniikka)
penis envy peniskateus
perceived locus of control koettu hallintakäsitys
perception havaitseminen, havainto
perception-based representation havaintoon perustuva edustus (<> meaning-based representation)
perceptual havainto-, havaitsemiseen liittyvä, perseptuaalinen
perceptual adaptation perseptuaalinen sopeutuminen
perceptual cycle havaintokehä
perceptual defence "perseptuaalinen suojautuminen", "defensiivinen havainnonhäiriö"
perceptual differentiation "havaitsemisen eriytyminen"
perceptual grouping perseptuaalinen ryhmittely
perceptual set havaintosalpauma t. -taipumus (tarkastella ongelmaa vain yhdestä näkökulmasta, vrt. response set)
performance suoritus
performance goals "suoritustavoitteet"
periaqueductal gray matter periakveduktaalinen harmaa aine
peripheral route to persuasion perifeerinen suostuttelureitti (sosiaalips. <> central route to persuasion)
perinatal perinataalinen, syntymä-, syntymänaikainen, syntymänläheinen, ennen syntymää, syntymän aikana tai pian syntymän jälkeen tapahtuva
permeability läpäisevyys
permissive parenting salliva kasvatus/vanhemmuus
perseveration perseveraatio, toistaminen, juuttuminen
personal agency agenttisuuskokemus, "toimijuuskokemus"
personality inventories persoonallisuusinventaariot, kyselylomaketestit
person-by-situation interaction henkilö-tilanne-yhteisvaikutus
personologists "personologit", persoonallisuuspsykologit
persuasion suostuttelu
PET scan PET-kuvaus
phallic stage fallinen vaihe
pharmacotherapy farmakoterapia, lääkehoito
phenomenological approach fenomenologinen lähestymistapa
phenomenology fenomenologia
phenotiazines fenotiatsiinit
phenotype fenotyyppi, ilmiasu (<> genotype)
phobia fobia, kammo
phone = phonetic segment fooni, äänne
phoneme foneemi
phoneme restoration "foneemin palauttaminen"
phonetic boundary foneettinen raja (jonka jälkeen ärsyke havaitaan eri äänteenä)
phonology fonologia
phosphene fosfeeni
phrase fraasi, lauseke
phrase marker "lausekemarkkeri"
phrase structure grammar lausekerakennekielioppi
physical matches samanmuotoiset (<> name matches)
physiological psychology fysiologinen psykologia
picture plane rotation kuvatason rotaatio l. kierto (<> depth plane rotation)
pilot study pilottitutkimus
pincer grasp pihtiote
pineal gland käpyrauhanen l. -lisäke
pituitary gland aivolisäke
PKU (phenylketonuria) fenylketonuria
placebo plasebo, lume, lumelääke
placebo effect plasebovaikutus
placenta istukka
planum temporale ohimopinta
plasticity plastisuus, muovautuvuus, muotoutuvuus
pleasure principle mielihyväperiaate (<> reality principle)
plethysmograph pletysmografi (veren tilavuuden mittari)
polyandry polyandria, monimiehisyys
polygamy polygamia, moniavioisuus
polygenic inheritance polygeeninen perityminen
polygyny polygynia, monivaimoisuus
pons aivosilta
population populaatio, perusjoukko, väestö
positive feedback positiivinen palaute
positive transfer positiivinen transfer, positiivinen siirtovaikutus
positive transference positiivinen transferenssi, positiivinen tunteensiirto
positron emission tomography (PET) positroniemissiotomografia l. PET-kuvaus
postcentral gyrus takakeskipoimu
postconventional morality postkonventionaalinen moraali
postformal thinking postformaali ajattelu, formaaleista operaatioista edelleen kehittynyt ajattelu
postpartum depression synnytyksenjälkeinen masennus
postsynaptic cell postsynaptinen solu, synapsinjälkeinen hermosolu
posttraumatic posttraumaattinen, traumanjälkeinen
posttraumatic stress disorder (PTSD) posttraumaattinen stressihäiriö, traumaperäinen stressihäiriö
potassium ion kaliumioni
power function potenssifunktio (matem.)
power law of forgetting unohtamisen potenssilaki
practical intelligence käytännöllinen älykkyys
pragmatic implications pragmaattiset implikaatiot (käytännössä usein riittävän oikeat johtopäätökset)
pragmatics pragmatiikka (arkielämässä tarvittavat älykkyyden osatekijät)
precategorical prekategorinen (ei vielä luokiteltu)
precentral gyrus etukeskipoimu
preconscious esitietoinen
preconventional morality prekonventionaalinen moraali
predicate predikaatti
predicate link predikaattiliitos (ACT-teoriassa)
predictive validity ennustevaliditeetti
predisposition predispositio, alttius, taipumus
prefrontal cortex (aivojen) etuotsalohkon kuori
prefrontal lobotomy etuotsalohkon lobotomia
premise premissi, olettamus
prenatal prenataalinen, syntymää edeltävä
preoperational stage esioperationaalinen vaihe
preperceptual preperseptuaalinen (ei vielä havaittu)
prescriptive rules normatiiviset säännöt (<> descriptive rules)
prevalence prevalenssi, esiintyvyys, sairastavuus
preventive preventiivinen, ehkäisevä, ennaltaehkäisevä
primacy effect alkuefekti (<> recency effect)
primary circular reaction primaari sirkulaarinen reaktio
primary memory primaarinen muisti
primary process thinking primaariprosessiajattelu
primary reflexes primaarirefleksit, vauvan varhaisimmat refleksit
prime priimi, (viittoma)kielen perusyksikkö
priming virittäminen (tiedon prosessoinnissa), alustusmuisti
prisoner’s dilemma vangin dilemma
proactive interference/inhibition eteenpäin suuntautuva häirintä l. ehkäisy (<> retroactive interference/inhibition)
proactive transfer eteenpäin suuntautuva siirtovaikutus (<> retroactive transfer)
problem solving ongelmanratkaisu
problem space ongelma-avaruus
procedural knowledge/memory proseduraalinen tieto, taidot/muisti (<> declarative knowledge/memory)
procedure proseduuri, menettelytapa, toimintosarja
production system produktiojärjestelmä, tuottamisjärjestelmä (ACT-teoriassa)
progesterone progesteroni, keltarauhashormoni
prognosis prognoosi, ennuste
projection projektio
projection areas (aivojen) projektio- l. vastaanottoalueet
projective identification projektiivinen identifikaatio, projektiivinen sama(i)stuminen
projective techniques projektiiviset tekniikat
projective tests projektiiviset testit
property relations "ominaisuusliitokset" (<> superset relation, TLC-verkkomalli)
proprioceptive proprioseptiivinen, asentojen ja liikkeiden aistimiseen liittyvä
proposition propositio, väitelause(en merkitys)
propositional fan "propositioviuhka" (ACT-teoriassa)
propositional theories (muistin) propositioteoriat (<> dual-coding theory)
proprium
prosocial aggression
prososiaalinen aggressio
prosopagnosia prosopagnosia, kasvomuistin häiriö
prosthesis proteesi, keinojäsen
prototype prototyyppi (tyypillisin tapaus)
prototypicality prototyyppisyys(aste)
proximal stimulus proksimaalinen ärsyke, "lähiärsyke" (<> distal stimulus)
pseudohomonym pseudohomonyymi (näennäisesti samoin ääntyvä sana)
psyche psyyke
psychic coaching psyykkinen valmennus
psychic determinism psyykkinen determinismi
psychic process psyykkinen prosessi, psyykkinen toiminto
psychoanalysis psykoanalyysi
psychodrama psykodraama
psychodynamic behavior theory psykodynaamis-behavioraalinen teoria
psychodynamics psykodynamiikka
psychogenic disorders psykogeeniset l. psyykkisperäiset häiriöt
psychohistory psykohistoria
psycholexical approach psykoleksikaalinen lähestymistapa
psycholinguistics psykolingvistiikka
psychological anthropology psykologinen antropologia
psychological situation psykologinen tilanne (<> nominal situation)
psychometrics psykometriikka
psychomotoric psykomotorinen
psychopath psykopaatti
psychopathology psykopatologia, oppi mielenterveyden häiriöistä, mielenterveyden häiriöiden tutkimus
psychophysics psykofysiikka
psychophysiology psykofysiologia
psychosexual stages psykoseksuaalisen kehityksen vaiheet
psychosis psykoosi
psychosocial crises psykososiaaliset kriisit
psychosomatics psykosomatiikka
psychotherapy psykoterapia
punishment training "rangaistuskoulutus"
putamen aivokuorukka


Sivun alkuun

Q-sort Q-lajittelu
quantum kvantti
quiet sleep syvä uni (<> REM sleep)
questionnaire, questionary kyselylomake

Sivun alkuun

radical behaviorism radikaali behaviorismi
radical scepticism radikaali skeptisismi (epäily)
random sample satunnaisotos
randomization satunnaistaminen, "randomisointi"
rapprochement phase uudelleen lähentymisen vaihe
ratio scale suhdeasteikko
rational-emotive therapy rationaalis-emotiivinen terapia
rationalization rationalisointi, järkeistäminen, järkeily, ”selittely”
reaction formation reaktionmuodostus
reaction time reaktioaika
reality anxiety realiteettiahdistus (<> moral anxiety, neurotic anxiety)
reality principle realiteettiperiaate (<> pleasure principle)
reasoning päättely
recall muistaminen, mieleenpalautus
recency effect äskeisyysefekti (<> primacy effect)
receptive field reseptiivinen kenttä, vastaanottokenttä
receptor reseptori
recessive gene resessiivinen l. väistyvä geeni (<> dominant gene)
reciprocal käänteisarvo
reciprocal altruism vastavuoroinen altruismi
reciprocal interactionism (yksilön ja ympäristön) keskinäisen vuorovaikutuksen periaate
recoding uudelleenkoodaus (uuden esitysmuodon antaminen)
recognition tunnistaminen
reconstituted family uusioperhe
recording electrode rekisteröivä (mittaava) elektrodi
reductionism reduktionismi
reflex refleksi
reflex arc refleksi- l. heijastekaari
refractory period refraktorinen (ärsykkeitä vastaanottamaton) aika
regression regressio, taantuma
regression analysis regressioanalyysi
rehabilitation rehabilitaatio, kuntoutus
rehearsal kertaaminen, toistaminen
reinforcement vahvistaminen, palkkio
relation yhteys, suhde, relaatio; liitos, kaari (semanttisessa verkossa <> node)
relational self relationaalinen self (suhteista muodostuva minäkäsitys)
relational therapy objektisuhdeterapia
relation-argument structure relaatio-argumentti-rakenne (ACT-teoriassa)
relative threshold suhteellinen (erotus)kynnys
releasing stimulus laukaiseva ärsyke
reliability reliabiliteetti, (mittauksen) tarkkuus, ”luotettavuus”
REM sleep REM-uni, vilkeuni (<> quiet sleep)
repetition compulsion toistamis- t. toistopakko
repetition priming "toistumisvirittäminen"
representation representaatio, edustus, esitysmuoto
representativeness heuristic "edustavuussääntö"
repression repressio, torjunta
resistance vastarinta, vastustus, resistanssi
resistant attachment vastustava/vastahankainen kiintymys
response reaktio, vaste
response bias vastaus- tai reagointivinoutuma, -vääristymä
response compression reaktion "puristuminen"
response expansion reaktion "laajeneminen"
response freedom "reagoinnin vapaus"
response-selection theory reaktion valikointi -teoria (<> stimulus selection theory)
response set reagointi-, vastaustaipumus (reagoida jäykästi aina samalla tavalla, vrt. perceptual set)
response style vastaustyyli
restructuring uudelleenstrukturointi, -hahmottaminen
retain säilyttää mielessä
retention retentio, mielessä/muistissa säilyttäminen
retention interval retentioaika
reticular activating system (RAS) retikulaarinen aktivaatiojärjestelmä
reticular formation aivoverkosto
retina verkkokalvo, retina
retinal image verkkokalvokuva
retrieval mieleenpalautus, muistista haku
retrieval cue palautusvihje
retroactive interference/inhibition taaksepäin suuntautuva häirintä l. ehkäisy (<> proactive interference/inhibition)
retroactive transfer retroaktiivinen transfer, taaksepäin suuntautuva siirtovaikutus (<> proactive transfer)
retrograde amnesia retrogradinen l. takautuva amnesia
retrospective study retrospektiivinen l. ”taaksepäin katsova” tutkimus
reuptake (välittäjäaineen) takaisinotto
reversal = Spoonerism
reversibility
käänteisyys
right-ear advantage "oikean korvan etu"
rod cell (verkkokalvon) sauvasolu
Role Construct Repertory Test REP-testi
role behavior roolikäyttäytyminen
role conflict roolikonflikti, rooliristiriita
role play roolileikki
root node juurisolmu (ACT-teoriassa)
Rorschach Inkblot Test, Rorschach Test Rorschachin musteläiskätesti
RT (reaction time) reaktioaika
rubella vihurirokko
rule play sääntöleikki


Sivun alkuun

saccadic eye movements sakkadiset silmänliikkeet (nopeat silmien ballistiset liikkeet katseen yhdestä kiintopisteestä toiseen)
safety signal "turvallisuussignaali"
sample otos, näyte
SAT, Scholastic Aptitude Test SAT-testi (yhdysvaltalainen opiskelumenestystä ennustava kykytesti)
satisficing tyytyminen (parhaan ratkaisun etsimisen lopettaminen "tarpeeksi hyvän" löydyttyä)
saturation saturaatio, kyllästysaste
savings method "säilymismenetelmä" (Ebbinghausin unohtamistutkimuksissa käyttämä)
scaffolding oppimisen ohjattu tukeminen/tuki
scaling asteikollistaminen
scapegoat syntipukki
schedule of reinforcement vahvistamisaikataulu
schema, scheme skeema, sisäinen malli
schema theory skeemateoria
schizoid personality disorder skitsoidinen l. eristäytyvä persoonallisuus(häiriö)
schizophrenia skitsofrenia, (vanh.) jakomielitauti, pirstomielisyys
science of behavior käyttäytymistiede
score profile pisteprofiili
screen memory peitemuisto (psykoanal.)
script käsikirjoitus, skripti
seasonal depressive disorder vuodenaikaan liittyvä masennus (esim. kaamosmasennus)
secondary dispositions toissijaiset piirteet (<> cardinal traits, central traits)
secondary memory sekundaarinen muisti
secondary process thinking sekundaariprosessiajattelu
secure attachment turvallinen kiintymys
selective adaptation valikoiva adaptoituminen
selective attention valikoiva tarkkaavaisuus
self self, itse, ”minäkäsitys”, ”minäkuva”, itseä koskevien elämysmielikuvien kokonaisuus
self-actualization itsensä toteuttaminen, itsetoteutus
self-consciousness itsetietoisuus, itsetiedostus, "itsetajuisuus" (tietoisuus itsestä)
self-efficacy (expectations) minäpystyvyys(odotukset)
self-enhancing itsetehostus, minää tukeva
self-enhancing bias >> self-serving bias
self-esteem
itsearvostus (>> itsetunto)
self-instruction "itseohjaus"
self-monitoring oman käyttäytymisen seuraaminen, itsetarkkailu
self-observation itsehavainnointi
self-perception itseä koskevat havainnot
self-regulatory systems itsesäätelyjärjestelmät
self-reinforcement itsevahvistus
self-schemata minäskeemat, minäkäsitykset
self-serving bias minää tukeva arviointivinoutuma
semantic coding semanttinen koodaus (merkitykseen perustuva koodaus)
semantic differential semanttinen differentiaali, semanttinen erottelu
semantic memory semanttinen muisti, tietomuisti (<> episodic memory)
semantic network semanttinen verkko >> conceptual network
semantic priming semanttinen virittäminen
semantics semantiikka, merkitysoppi
sensate focus "aistimiseen keskittyminen" (seksuaalisen suorittamisen sijaan)
sensation aistiminen, aistimus
sensation seeking aistikokemusten etsiminen, ”elämyshakuisuus”
sensitization sensitisaatio, herkistäminen, herkistyminen
sensitive period herkkyyskausi
sensorimotor sensomotorinen
sensory sensorinen, aisti-, aistimiseen liittyvä
sensory adaptation sensorinen adaptaatio
sensory anesthesia aistipuutos, sensorinen anestesia
sensory coding sensorinen koodaus
sensory deprivation sensorinen deprivaatio
sensory filter theory (tarkkaavaisuuden) suodatinteoria
sensory memory sensorinen muisti
sensory-motor intelligence sensomotorinen älykkyys
sensory projection areas sensoriset vastaanottoalueet (tuntoaivokuorella)
sensory registers or stores sensoriset rekisterit, sensorinen muisti
separarion anxiety eroahdistus
sequential design sekvenssitutkimus(asetelma)
serial sarjamuotoinen, seriaalinen
serial exhaustive scanning "peräkkäinen tyhjentävä etsintä"
serial position function sarja-asemakäyrä, sarjapositiokäyrä
serial search peräkkäinen haku (<> parallel search)
serial self-terminating scanning "peräkkäinen itsensä päättävä etsintä"
set ks. mental set
set effect
"salpaumavaikutus" (ongelmanratkaisussa)
setpoint tavoitetila
sex-role identity sukupuolirooli-identiteetti
sex-typing sukupuoli-identiteetin ja -roolien omaksuminen
sexual dimorphism sukupuolten erimuotoisuus
sexual orientation seksuaalinen suuntautuneisuus
shadowing technique varjostustekniikka (kuulohavaintotutkimuksissa)
shape constancy muodon säilyvyys
shaping (käyttäytymisen) muovaaminen
short-term memory lyhytkestoinen muisti >> työmuisti
sibling rivalry sisarusten välinen kilpailu, ”sisaruskateus”
similarity, law of samankaltaisuuden laki
simultaneous pairing samanaikainen kytkentä
single-blind method (yksinkertainen) sokkomenetelmä (<> double-blind method)
situated cognition "tilannesidonnainen kognitio"
situational factors tilannetekijät
size constancy koon säilyvyys
slots "slotit", skeeman ominaisuudet t. muuttujat
slow-wave sleep hidasaaltouni
social cognition  sosiaalinen kognitio
social exchange sosiaalinen vaihto
social facilitation sosiaalinen fasilisaatio l. helpontuminen
social identity sosiaalinen identiteetti
social intelligence sosiaalinen älykkyys
social learning sosiaalinen oppiminen
social perception sosiaalinen havaitseminen
social psychiatry sosiaalipsykiatria
social psychology sosiaalipsykologia
social support sosiaalinen tuki
socialization sosiaalistuminen, sosiaalistaminen
sociobiology sosiobiologia
sociodrama sosiodraama
sociogram sosiogrammi
sociometry sosiometria
sociopath sosiopaatti
sodium chloride natriumkloridi (ruokasuola)
sodium ion natriumioni
software tietokoneen ohjelmat (<> hardware)
somatoform disorder somatoforminen l. elimellisoireinen häiriö
somatization disorder somatisaatiohäiriö
somatogenic mental disorder somatogeeninen l. orgaanista alkuperää oleva psyykinen häiriö
somatosensory somatosensorinen
sound spectrogram äänispektrogrammi
sound spectrograph äänispektrografi
sound waves ääniaallot
source traits lähdepiirteet (<> surface traits)
span of apprehension "havaintokaari" (yhdellä fiksaatiolla tajuttujen asioiden määrä, vrt. memory span)
spatial spatiaalinen, tilahavaintoon/tilaan liittyvä, avaruudellinen
specificity theory spesifisyysteoria
spectral sensitivity curve spektraalinen herkkyyskäyrä
speech synthesizer puhesyntetisaattori
spinal cord selkäydin
split brain aivohalkio
split-brain patients aivohalkiopotilaat
splitting lohkominen t. halkominen (defenssinä)
spontaneous activity spontaani aktiviteetti
spontaneous recovery spontaani palautuminen
Spoonerism = reversal "spoonerismi" (sanamuunnos, jossa alkuäänteet vaihtuneet, esim. "Muikenemme kuin vaari")
sport psychology urheilupsykologia
spreading activation aktivaation leviäminen
stability tasapainoisuus, vakaus, pysyvyys, stabiliteetti
stabilized image technique "kiinteän kuvan tekniikka"
stage theory of memory muistin vaiheteoria l. monivarastoteoria
standard deviation (SD) keskihajonta
standard error of the mean keskiarvon keskivirhe
standard score standardipistemäärä
standardization group standardointiryhmä
state anxiety tilanneahdistuneisuus (<> trait anxiety)
state of knowledge "tiedon tila" (ongelmanratkaisussa)
stereopsis stereonäkö
stereotype stereotypia
stigma stigma, negatiivinen leima
stimulation stimulaatio, ärsytys
stimulus ärsyke
stimulus control ärsykekontrolli
stimulus generalization ärsykkeen yleistyminen
stimulus-driven processing = bottom-up processing
stimulus-outcome relations
ärsyke-tulos-suhteet (<> behavior-outcome relations)
stimulus-selection theory ärsykkeen valikointi -teoria (<> response selection theory)
storage (tiedon) varastointi
store model (tiedonkäsittelyn) monivarastomalli
Strange Situation procedure vierastilanne-tutkimusmenetelmä
stranger anxiety vierastaminen
strength assumption voimakkuusoletus (ACT-teoriassa)
stress stressi
stressor stressori, stressin aiheuttaja, stressitekijä
Stroop effect Stroopin efekti
structural components rakenneosat
structural equation modeling rakenneyhtälömallintaminen
structural model rakennemalli
structured interview strukturoitu haastattelu
subgoal osatavoite
subject link subjektiliitos (ACT-teoriassa)
subjective magnitude subjektiivinen, koettu suuruus t. voimakkuus
sublimation sublimaatio, sublimointi, (viettipyrkimysten) "jalostaminen"/”ylevöittäminen” (psykoanal.)  >> motiivien muuntuminen
subliminal subliminaalinen
subordinate alempitasoinen, ala-; alakäsite
substantia nigra mustatumake
sudden infant death syndrome (SIDS) kätkytkuolema
suffix effect suffiksivaikutus
suggestion suggestio
superego superego, yliminä
superior colliculus yläkukkula
superordinate ylempitasoinen, ylä-; yläkäsite
supportive therapy supportiivinen terapia, tukea-antava terapia
suppression suppressio, tietoinen torjunta, tukahduttaminen
surface color (Katzin) "pintaväri"
surface structure pintarakenne (<> underlying structure)
surface traits pintapiirteet (<> source traits)
syllogism syllogismi (eräs päättelymuoto)
symbiosis symbioosi
symbolic function symbolifunktio
sympathetic nervous system sympaattinen hermosto
symptom substitution oireiden korvautuminen
symptom oire
synapse synapsi (hermosolujen liitoskohta)
synaptic vesicles synapsirakkulat
syndrome syndrooma, oireyhtymä
synesthesia synestesia
system theory systeemiteoria
systematic desensitization systemaattinen poisherkistäminen

Sivun alkuun

T scores T-pisteet
tachistoscope takistoskooppi
tactual kosketus-, tuntoaistiin liittyvä, taktiilinen
taste buds makunystyt
taxonomy taksonomia (hierarkkinen luokitus, systematiikka)
Teachable Language Comprehender "opetettava kielenymmärtäjä", TLC-verkkomalli
team work tiimityö
tectum keskiaivojen katto
tegmentum keskiaivojen peite
telegraphic speech sähkösanomapuhe
temperament temperamentti
temperament traits temperamenttipiirteet
template matching theory (puheen tunnistus:) "hahmon vertailu -teoria (<> feature detection theory)
temporal lobe (aivojen) ohimolohko
temporal pattern temporaalinen l. ajallinen koodausmalli
teratogen teratogeeni
terminal elements pääte-elementit
territory alue, reviiri
test testi
test profile testiprofiili
texture gradient pintagradientti
thalamus talamus
Thanatos
Thematic Apperception Tes
t (TAT) TAT-testi
threshold (erotus)kynnys
tip-of-the-tongue phenomenon kielen päällä -ilmiö
token economy pelimerkkimenetelmä
token node "merkkisolmu" (semanttisessa verkossa: käsitteen yksittäistapaus <> type node)
top-down processing = conceptually driven processing
topographic organization (hermosolujen) topografinen järjestyminen
trace (muisti)jälki
trace consolidation (muisti)jälkien vakiintuminen
trait piirre
trait anxiety piirreahdistuneisuus (<> situation anxiety)
trait approach piirreteoreettinen lähestymistapa
trait theorists piirreteoreetikot
Transactional Analysis (TA) Transaktioanalyysi
Transcendental Meditation (TM) (vanh.) Transkendentaalinen Meditaatio, (nyk.) Transsendenttinen Meditaatio
transduction transduktio, muuntaminen
transfer of training oppimisen siirtovaikutus
transference transferenssi, tunteensiirto
transformational grammar transformaatiokielioppi
transformational rules transformaatiosäännöt (muunnossäännöt)
transitional object siirtymäobjekti
transmitter (hermoston) välittäjäaine
transposition transpositio
transsexualism transseksuaalisuus
trauma therapy traumaterapia
tuning curve "virityskäyrä"
Turing’s test Turingin testi
Type A behavior/personality A-tyyppinen käyttäytyminen/persoonallisuus
Type B behavior/personality B-tyyppinen käyttäytyminen/persoonallisuus
type node "tyyppisolmu" (semanttisessa verkossa: määrittelee käsitteen <> token node)

Sivun alkuun

umbilical cord napanuora
unconditioned/unconditional (stimulus, response) ehdoton (ärsyke, reaktio) <> conditioned/conditional
unconscious tiedostamaton, “alitajuinen”, “piilotajuinen”
underextension aliyleistäminen (<> overextension)
underlying structure syvärakenne (<> surface structure)
unilateral visual neglect toispuolinen visuaalinen neglect (havaitsemattomuus)
uninvolved parenthood välinpitämätön kasvatus/vanhemmuus
unipolar disorder yksisuuntainen mielialahäiriö
unique traits ainutkertaiset piirteet (<> common traits)
unvoiced consonant soinniton konsonantti

Sivun alkuun

validity validiteetti, (mittauksen) pätevyys
value arvo
variability vaihtelu
variable muuttuja
variance varianssi, hajonta
vasoconstriction (veri)suonien supistuminen
vasodilation (veri)suonien laajeneminen
ventral ventraalinen, vatsanpuoleinen (<> dorsal)
ventromedial ventromediaalinen (= etu-keski-)
verbal representation sanallinen esitysmuoto
verifiability todennettavuus (<> falsifiability)
vestibular senses tasapainoelimet
vicarious conditioning sijaisehdollistuminen
vicarious distress "sijaisahdistus"
vicarious reinforcement sijaisvahvistaminen
vigilance vigilanssi, valppaus, virkeys
visceral responses viskeraaliset reaktiot, sisäelinten reaktiot
visible spectrum näkyvä spektri
visual visuaalinen, näkö-, näköaistiin liittyvä
visual acuity näön tarkkuus
visual cliff visuaalinen jyrkänne, ”näköjyrkänne”
visual cortex näkoaivokuori
visual persistence "näköhavainnon säilyvyys"
visual pigment näköpigmentti
visuospatial sketchpad (työmuistin) "visuospatiaalinen lehtiö"
vocal apparatus äänielimet
vocational psychology ammatinvalintapsykologia
voiced consonant soinnillinen konsonantti
voice-onset-time (VOT) VOT (konsonantin ääntämisen alun ja äänihuulten värähtelyn alkamisen välinen aika)
volume receptors tilavuusreseptorit

Sivun alkuun

wavelength aallonpituus
Wernicke’s area Wernicken alue (puheen ymmärtämisen alue aivokuorella)
win-stay, lose-shift strategy "jos voitat, säilytä, jos häviät, vaihda" -strategia
withdrawal effects vetäytymisefektit
within-family differences perheensisäiset erot (<> between-family differences)
within-group heritability ryhmänsisäinen periytyvyys
working memory työmuisti
working self-concept toimiva minäkäsitys
working through läpityöskentely
writing therapy kirjoittamisterapia
Wundt–Hering illusion Wundt–Heringin harha

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Sivun alkuun

Zeigarnik effect Zeigarnikin efekti
zone of proximal development lähikehityksen vyöhyke
z-score z-pisteet
zygote tsygootti, hedelmöitynyt munasolu

Sivun alkuun

Päivitetty: 10.9.2010
Copyright © 1995 by Helsingin yliopiston Avoin yliopisto / Hilkka Pakarinen and © 2010 Helsingin yliopiston Avoin yliopisto /  Juhani Ihanus.
All trademarks or product names mentioned herein are the property of their respective owners.

| sivun alkuun |