Avaimia Heiskalan tekstiin

Risto Heiskalan artikkelin johdantoluku Goffmania kehystämässä on tyypillinen tutkijakollegoille ja muille sosiologiaan perehtyneille osoitettu tieteellinen artikkeli, sellaiseksi tosin yllättävän selkeä. Runsas lähdeviitteiden käyttö ja edeltävien tutkimusten kartoitus on tyypillistä tieteellisille teksteille, ja juuri tämä piirre taas puuttuu oppikirjamaisista teksteistä, mitä Airaksisen teksti edustaa. Lähdeviitteillä varustettu teksti vaatii lukijaa ratkaisemaan, kuinka perusteellisesti tekstiä ryhtyy avaamaan. Viittaukset voi joko sivuuttaa tai tunnollisesti tarkistaa yksi kerrallaan lähdeluettelosta.

Artikkelinsa aluksi Heiskala esittelee Goffmania ja tämän tuotantoa sekä määrittelee, mitä kehystämisellä tarkoitetaan. Kehykselle pyritään määrittämään tyhjentävästi toisessa kappaleessa. Kappaleen aloitusvirke "Kehys määrittää sen sisään sijoitettujen tapahtumien ja tekstien merkityksen" antaa selkeän määritelmän käsitteestä, ja sitä havainnollistetaan esimerkein. Sen sijaan kappaleen loppupuolella oleva täydentävä määritelmä "Kehys on aina tulkintaa ohjaava abstrakti kokemuksellinen rakenne" on tyypillistä sosiologista slangia, joka ei mitenkään selvennä edellä esitettyä.

Johdantoluvun tavoitteena on esitellä, kuka on Goffman, miten häntä on tutkittu ja mitä hän on tutkinut. Kirjoittajan tarkoitus on esitellä johdannossa ne sosiologian suuntaukset, joita hän ryhtyy johdantoluvun jälkeen analysoimaan. Monia termejä ja viittauksia ei selitetä, mistä ymmärtää tekstin olevan suunnattu tietynlaiselle lukijakunnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi monografia, tulkintahorisontti, psykiatrinen paradigma, semioottinen sosiologia jne. Myös viittaus "monessa suhteessa R.D.Laingia muistuttavalla tavalla" edellyttää lukijan tietävän, kuka ja millainen on R.D.Laing.

Viimeisessä kappaleessa kirjoittaja kertoo lukijalle, mitä hän aikoo käsitellä seuraavassa. Tällaista oman tekstin kommentointia sanotaan metatekstiksi (metatekstin käytöstä enemmän Kirjallisen ilmaisun verkkokurssissa). Viimeinen virke paljastaa myös jotain kirjoittajasta: hän on eniten kiinnostunut kehysanalyysin suhteesta semioottiseen sosiologiaan, mitä hän aikoo tarkastella kriittisesti. Herättääkö tämä kiinnostusta lukea artikkeli loppuun, riippuu lukijasta.

Takaisin