Kysymyksiä opetuksen suunnittelun tueksi

Luennolla. Kuvat: Päivi Leppänen ja Wilma Hurskainen

Opetuksen tavoitteita määritellessään opettaja voi kysyä

 • Mitä tutkintovaatimuksiin kirjatut opintojakson tavoitteet tarkoittavat osana tietyn oppiaineen opintokokonaisuutta? 
 • Miten hyvin olen perillä tiedekuntien ja ainelaitosten esittämistä pyrkimyksistä? Mitä ne täsmällisemmin ottaen tarkoittavat juuri tällä opintojaksolla ja miten ne opiskelijoille muotoillaan? 
 • Miten viestitän opintojakson tavoitteista parhaiten Avoimen yliopiston opiskelijoille, tuutoreille ja opintokokonaisuudessa opettaville muille opettajille?
 • Miten opiskelijat saadaan tiedostamaan ja pohtimaan asetettuja tavoitteita ja suhteuttamaan niitä asettamiinsa omiin henkilökohtaisiin oppimistavoitteisiin?
 • Millaista oppimista opintojaksolla halutaan edistää? Mitä se tarkoittaa opiskelijan, opettajan ja tuutorin kannalta?

Sisältöjä suunnitellessaan opettaja voi kysyä

 • Mistä opetettava sisältö muodostuu ja millaisiin osa-alueisiin se jakautuu?
 • Ovatko jakson sisällöt suhteessa kurssin laajuuteen?
 • Millaisia kysymyksiä, ongelmia, periaatteita, teorioita, aihekokonaisuuksia, tieteenalakohtaisia ajankohtaisia keskusteluja ja teemoja opintojaksolla käsitellään? 
 • Voisiko ydinsisällön kiteyttää mallin, aihion tai orientaatioperustan muotoon?

Oppimateriaaleja suunnitellessaan opettajan kannattaa kysyä

 • Mistä jakson oppimateriaalit muodostuvat? Ovatko ne digitaalisia vai perinteisiä?
 • Tarjotaanko/hankitaanko kaikki materiaali kerralla vai tipottain?
 • Tarvitaanko oppisisältöjä täydentäviä materiaaleja esim. opettajan laatimia tai osoittamia artikkeleita tai muita lähteitä?
 • Tarvitaanko opiskelua ohjaavia materiaaleja esim. opintojaksokohtainen opas, opintojakson tehtävien tekoa ohjaava opintomoniste? 
 • Miten opiskelijat saavat oppimateriaalit käsiinsä: kirjastoista, verkosta, tv:stä vai Avoimesta yliopistosta?

Opetusmenetelmiä suunnitellessaan opettajan kannattaa kysyä

 • Millaista toimintaa opiskelijalta odotetaan jakson aikana?
 • Millaisia tehtäviä (esim. tentti, keskustelu, essee jne.) opiskelijoiden on tarkoitus tehdä?
 • Miksi kukin tehtävä tehdään?
 • Miten tehtäviä on tarkoitus työstää (yksin, pareittain, ryhmissä)?
 • Miten opiskelija rakentaa suhteensa sisältöön, opettajaan ja tuutoriin?
 • Millaista eri osapuolten välinen vuorovaikutus on?
 • Miten vuorovaikutus toteutetaan?
 • Mitä medioita, ääntä, tekstiä vai kuvia käyttäen merkitykset välitetään?
 • Miten ja kuka vuorovaikutusta säätelee? Miten opiskeluilmapiirin rakentumisesta ja ylläpitämisestä sekä kehittämisestä huolehditaan?
 • Miten yksittäisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien opiskelua ohjataan, johdetaan ja varmistetaan? Millaista opastusta, sisällöllistä ja opiskelutaidollista ohjausta tarvitaan?
 • Millaisia opetustiloja tarvitaan, millaisiin teknisiin ratkaisuihin ja oppimisympäristöratkaisuihin nojaudutaan opintokokonaisuuden eri vaiheissa?
 • Millaisia laitteita ja työkaluja opetuksen ja opiskelun apuna on tarkoitus hyödyntää?
 • Onko varmistettu kirjaston, oppimisympäristöjen, ohjelmien ja teknisten laitteiden käytössä tarvittavan tuen saatavuus opiskelijoille ja tuutoreille?

Oppimisen ja opetuksen arviointia suunnitellessaan opettajan kannattaa kysyä

 • Miten opiskelijoiden oppimista arvioidaan? Millä perusteella arvosanat annetaan? Mitkä ovat kunkin tentin ja tehtävän arviointikriteerit?
 • Miten opintojakson eri suorituksista annetut arvosanat painottuvat opintojakson kokonaisarvosanaa määriteltäessä?
 • Missä määrin opiskelijat arvioivat itse omaa oppimistaan? Kuinka itsearviointia ohjataan ja tuetaan?
 • Millaista palautetta opiskelijat saavat (esim. numeraalista, henkilökohtaista, yhteispalautetta) ja milloin mitäkin palautetta annetaan?
 • Miltä tahoilta (opettajalta, tuutorilta, toisilta opiskelijoilta) opiskelijat saavat palautetta?
 • Miten opetusta ja sen käytännön järjestelyitä arvioidaan? 
 • Miten opettaja itse arvioi opetustaan?
 • Missä vaiheessa ja miten opiskelijapalautetta kerätään? Miten opiskelijat motivoidaan palautteen antoon?  Mistä opiskelijat antavat palautetta? Miten ja kuka opiskelijapalautteen käsittelee? Mitkä muut tahot antavat opintojaksosta palautetta (esim. opistot ja tuutorit)? Miksi palautetta kerätään?

© Pirkko Raudaskoski