Valtiotieteelliset opinnot

Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Vanhenemisen tutkimus
Viestintä
Yhteiskuntapolitiikka
Yleisopinnot
Ympäristöpolitiikka

SOSIAALIPSYKOLOGIA

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan vuorovaikutusta ryhmien sisällä sekä yksilöiden ja ryhmien välillä. Opinnot sopivat kaikille sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja arkielämän ilmiöistä kiinnostuneille henkilöille.

Sosiaalipsykologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)
 • Suomalainen sosiaalipsykologia (5 op)
 • Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia (5 op)
 • Asenteet ja ennakkoluulot (5 op)
 • • Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luento-opetusta 72 t
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle-oppimisympäristö


Verkkopainotteisesta opetuksesta lisätietoja antaa koulutussuunnittelija.

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisemmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalisia kognitioita, arvoja, asenteita, vuorovaikutusta, ryhmäprosesseja sekä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaalisia kehitysehtoja. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena + kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Sosiaalityö on yhteiskunta- ja sosiaalitieteellinen oppiaine ja tieteenala, joka tutkii ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja siihen vaikuttamista. Sosiaalityön yhteiskunnallinen oikeutus perustuu perusoikeuksiin, joiden turvaaminen on yksi hyvinvointiyhteiskunnan tärkeä tehtävä.

Sosiaalityö - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalityön johdantokurssi (5 op)
 • Kansalainen ja yhteisöt (5 op)
 • Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op)
 • Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op)
 • Hyvinvointipolitiikka (5 op)

Huom! Sosionomi (amk) -tutkinnolla saa sosiaalityön opinnoissa korvaavuudet jaksoille: Kansalainen ja yhteisöt, Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa, Erityisalakurssi: aikuissosiaalityö ja Hyvinvointipolitiikka (5 op). Tarkemmat tiedot amk-korvaavuuksista löytyvät jaksojen kurssiesitteistä.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus (vain pääkaupunkiseudulla)

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta
huomioitavaa
 • luentoja 92 t
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot, kirjallisten tehtävien tarkastus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
Moodle-oppimisympäristö

Opisto voi järjestää myös pelkän sosiaalityön johdantokurssin lähiopetuksena tai lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Muut opintojaksot opiskelijat voivat suorittaa verkko-opintoina.

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot (25 op)

Sosiologia tutkii ja arvioi yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Opinnot auttavat jäsentämään yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja rakenteita, esimerkiksi globalisaatiota, perheiden ja parisuhteiden haasteita ja koulumaailman toimintaa. Sosiologian opiskelu auttaa ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien ja riippuvuuksien verkon.

Sosiologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiologian johdantokurssi (5 op)
 • Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
 • Suomalaista sosiologiaa (5 op)
 • Sosiologisia näkökulmia (5 op)
 • Sosiologian oppihistoria I (5 op).

Opisto voi järjestää sosiologian johdantokurssin lähiopetuksena tai lähi- ja verkko-opetuksen yhdistelmänä. Muut opintojaksot opiskelijat voivat suorittaa verkko-opintoina.

Sosiologian johdantokurssi (5 op)

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen perustavanlaatuisiin käsitteisiin.

Sosiologian johdantokurssin toteutusmalli:

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja enintään 24 t lähiopetuksena
 • tai osa luennoista tallenteina
 • kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • tai luentotallenteiden käyttökorvaus
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

VANHENEMISEN TUTKIMUS

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op)
Opintojakso johdattaa sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija on tutustunut mm. iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, vanhenemisen muodonmuutoksiin ja hyvän vanhenemisen kysymyksiin.

Vanhenemisen tutkimus - Oppiaineen esittely

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 20 t lähiopetuksena + tehtäviä ja oppimispäiväkirja
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja oppimistehtäväpalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

VIESTINTÄ

Viestinnän perusopinnot (25 op)

Viestinnän perusopinnot soveltuvat kaikille julkisuuden ja mediakentän muutoksista kiinnostuneille ja antavat valmiuksia viestinnän ilmiöiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tarkasteluun.

Viestintä - Oppiaineen esittely
Minun oppiaineeni - Pauliina Ihalainen

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja se koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
 • Viestinnän analyysi (5 op)
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus (5 op)
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 32–52 tuntia
 • luento- ja kirjatenttejä
 • analyysityö
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö

 

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja perusopinnoista tai aineopinnoista, esimerkiksi:

Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

tai

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 20 t
 • tentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö

Lisätietoja:
Mari Hakala, p. 02941 28075, mari.hakala[ät]helsinki.fi

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

 • Oletko miettinyt, mitä on hyvinvointi?
 • Miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten arkielämään ja elämäntapoihin?
 • Mitä tarkoitetaan syrjäytymisellä ja miten sitä voidaan ehkäistä?
 • Millaisia haasteita globalisaatio asettaa ja miten hyvinvointivaltio toimii nykyajan markkinavetoisessa yhteiskunnassa?

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin yhteiskuntapolitiikassa etsitään vastauksia. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu soveltuu kaikille yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.

Yhteiskuntapolitiikka - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 1 (10 op)
  • Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
  • Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op)
 • Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus (5 op)
 • Hyvinvointivaltion instituutiot (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 64 t lähiopetuksena
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle-oppimisympäristö

Verkkopainotteisesta opetuksesta lisätietoja antaa koulutussuunnittelija.

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 20 t lähiopetuksena + tehtävä ja tentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle - oppimisympäristö

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

YLEISOPINNOT

Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä sekä keskustellaan muun muassa kirjoittamistavoista ja kielikäsityksistä.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 14 t lähiopetuksena
 • kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä
 • essee
20 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot ja kirjallisten harjoitusten tarkastamispalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Sanna Saari-Salomeri, p. 02941 28047, sanna.saari-salomeri[ät]helsinki.fi

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Ympäristöpolitiikka - Oppiaineen esittely

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena + oppimistehtäviä
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi