Valtiotieteelliset opinnot

Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Vanhenemisen tutkimus
Viestintä
Yhteiskuntapolitiikka
Yleisopinnot
Ympäristöpolitiikka

SOSIAALIPSYKOLOGIA

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Opinnot sopivat kaikille sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja arkielämän ilmiöistä kiinnostuneille henkilöille.

Sosiaalipsykologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)
 • Johdatus suomalaiseen sosiaalipsykologiaan (5 op)
 • Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen ja moraalipsykologia (5 op)
 • Asenteet ja ennakkoluulot (5 op)
 • Metodologian työpaja (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luento-opetusta 64–72 t
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle-oppimisympäristö


Verkkopainotteisesta opetuksesta lisätietoja antaa koulutussuunnittelija.

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Sosiaalipsykologian johdantokurssi (5 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisemmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalisia kognitioita, arvoja, asenteita, vuorovaikutusta, ryhmäprosesseja sekä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaalisia kehitysehtoja. Lisäksi opiskelija osaa nimetä sosiaalipsykologian eri lähestymistavat sekä hahmottaa miten sosiaalipsykologisia teorioita voidaan soveltaa käytäntöön.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena + kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Sosiaalityö on ammatti ja tutkimusala. Sitä tarvitaan erilaisissa arkielämän kriisitilanteissa. Sosiaalityö on sekä yhteiskuntapoliittista toimintaa että ihmisten parissa tehtävää psykososiaalista työtä.

Sosiaalityö - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • S1 Sosiaalityön johdantokurssi (5 op)
 • S5 Kansalainen ja yhteisöt (5 op)
 • S6 Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op)
 • S8 Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op)
 • S13 Hyvinvointipolitiikka (5 op)

Huom! Sosionomi amk- ja yamk-tutkinnolla opiskelija saa korvaavuuden jaksoista S5, S6, S8 ja S13.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus (vain pääkaupunkiseudulla)

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta
huomioitavaa
 • luentoja 92 t
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot, kirjallisten tehtävien tarkastus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
Moodle-oppimisympäristö

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot (25 op)

Sosiologia tutkii ja arvioi yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Opinnot auttavat jäsentämään yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja rakenteita, esimerkiksi globalisaatiota, perheiden ja parisuhteiden haasteita ja koulumaailman toimintaa. Sosiologian opiskelu auttaa ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien ja riippuvuuksien verkon.

Sosiologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • 110. Sosiologian johdantokurssi (5 op)
 • 111. Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
 • 113. Suomalaista sosiologiaa (5 op)
 • 114. Sosiologisia näkökulmia (5 op)
 • 129. Sosiologian oppihistoria I (5 op).

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 38 t
 • luento-  ja kirjatenttejä, verkkotenttejä, kirjallisia tehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut


Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja lähiopetuksena sekä yhdistää lähi- ja verkkokursseja perusopintojen kokonaisuuteen.

Sosiologian johdantokurssi (5 op)

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen perustavanlaatuisiin käsitteisiin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena
 • kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

VANHENEMISEN TUTKIMUS

Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op)
Opintojakso johdattaa sosiaali- ja kulttuurigerontologiseen vanhenemisen tutkimukseen. Sen suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vanhenemisen tutkimuksen kohteista, käsitteistöstä ja tarkastelutavoista. Opiskelija on tutustunut mm. iän, ajan ja sukupolven vuorovaikutukseen, vanhenemisen muodonmuutoksiin ja hyvän vanhenemisen kysymyksiin.

Vanhenemisen tutkimus - oppiaineen esittely opinnoista kiinnostuneelle

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 20 t lähiopetuksena + tehtäviä ja oppimispäiväkirja
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja oppimistehtäväpalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

VIESTINTÄ

Viestinnän perusopinnot (25 op)

Viestinnän perusopinnot soveltuvat kaikille julkisuuden ja mediakentän muutoksista kiinnostuneille ja antavat valmiuksia viestinnän ilmiöiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tarkasteluun.

Viestintä - Oppiaineen esittely
Minun oppiaineeni - Kirsi Rantalainen

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja se koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
 • Viestinnän analyysi (5 op)
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus (5 op)
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 32–52 tuntia
 • luento- ja kirjatenttejä
 • analyysityö
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö

 

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä opintojaksoja perusopinnoista tai aineopinnoista, esimerkiksi:

Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

tai

Kriisiviestintä ja -johtaminen (5 op)

Kurssilla keskitytään kriisiviestintään ja kriisijohtamiseen yhteiskunta- ja organisaatioteoreettisista näkökulmista. Kurssilla käydään lävitse eri kriisejä ja katastrofeja tarkastellen niitä teoreettisesti, tutkimuksellisesti ja käytännön analyysitöiden kautta. Opiskelija perehtyy kurssilla laajasti kriisien viestinnän ja johtamisen kysymyksiin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 20 t
 • tentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö

Lisätietoja:
Mari Hakala, p. 02941 28075, mari.hakala[ät]helsinki.fi

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

 • Oletko miettinyt, mitä on hyvinvointi?
 • Miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten arkielämään ja elämäntapoihin?
 • Mitä tarkoitetaan syrjäytymisellä ja miten sitä voidaan ehkäistä?
 • Millaisia haasteita globalisaatio asettaa ja miten hyvinvointivaltio toimii nykyajan markkinavetoisessa yhteiskunnassa?

Tässä muutamia kysymyksiä, joihin yhteiskuntapolitiikassa etsitään vastauksia. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu soveltuu kaikille yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.

Yhteiskuntapolitiikka - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
 • Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 1 (10 op)
  • Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)
  • Johdatus vanhenemisen tutkimukseen (5 op)
 • Erot, eriarvoisuus ja oikeudenmukaisuus (5 op)
 • Hyvinvointivaltion instituutiot (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 40–64 t lähiopetuksena
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle-oppimisympäristö

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Johdatus sosiaalipolitiikkaan (5 op)
Kurssilla käsitellään sosiaalipolitiikan peruskäsitteitä, hyvinvointivaltioiden toimintaperiaatteita ja tyypittelyitä sekä hyvinvointivaltion muutosta selittäviä teorioita. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa erilaiset hyvinvointivaltiotyypit ja osaa analysoida väestörakenteen, instituutioiden ja käyttäytymisen vaikutusta hyvinvointivaltioiden toimintaan ja kansalaisten hyvinvointiin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 20 t lähiopetuksena + tehtävä ja tentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle - oppimisympäristö

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

YLEISOPINNOT

Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä sekä keskustellaan muun muassa kirjoittamistavoista ja kielikäsityksistä.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 14 t lähiopetuksena
 • kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä
 • essee
20 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot ja kirjallisten harjoitusten tarkastamispalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Sanna Saari-Salomeri, p. 02941 28047, sanna.saari-salomeri[ät]helsinki.fi

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Johdatus ympäristöpolitiikkaan (5 op)

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Ympäristöpolitiikka - Oppiaineen esittely

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena + oppimistehtäviä
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi