Valtiotieteelliset opinnot

Valtiotieteellisten opintojen uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten tällä sivulla esitettyihin tietoihin saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Viestintä
Yhteiskuntapolitiikka
Yleisopinnot
Ympäristöpolitiikka

SOSIAALIPSYKOLOGIA

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Opinnot sopivat kaikille sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja arkielämän ilmiöistä kiinnostuneille henkilöille.

Sosiaalipsykologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalipsykologian johdanto (5 op)
 • Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä I (5 op)
 • Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen muutos I (5 op)
 • Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen I (5 op)
 • Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luento-opetusta 63–72 t
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle-oppimisympäristö


Verkkopainotteisesta opetuksesta lisätietoja antaa koulutussuunnittelija.

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Sosiaalipsykologian johdanto (5 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiaalipsykologian peruskäsitteet, keskeiset ongelmanasettelut ja yleisemmin käytetyt tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa antaa esimerkkejä tutkimuksesta, joka koskee sosiaalisia kognitioita, arvoja, asenteita, vuorovaikutusta, ryhmäprosesseja sekä persoonallisuuden ja identiteetin sosiaalisia kehitysehtoja.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena
 • kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut

 

Huom! Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Pia Silander p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

SOSIAALITYÖ

Sosiaalityön perusopinnot (25 op)

Sosiaalityö on ammatti ja tutkimusala. Sitä tarvitaan erilaisissa arkielämän kriisitilanteissa. Sosiaalityö on sekä yhteiskuntapoliittista toimintaa että ihmisten parissa tehtävää psykososiaalista työtä.

Sosiaalityö - Oppiaineen esittely
Minun oppiaineeni - Kirsi Kaskinen

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • S1 Sosiaalityön johdantokurssi (10 op)
 • S2 Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen toimintaympäristö 5 op
 • S3 Auttamisen lähtökohdat (Käytäntö 1) 5 op
 • S4 Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset 5 op

Valittavissa olevat opintojen toteutusmallit:

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta
huomioitavaa
Lähiopetuspainotteinen opetus (vain pääkaupunkiseudulla)
 • luentoja ja seminaarityöskentelyä 70 t
 • luento- ja kirjatenttejä
 • kirjallisia tehtäviä
 • tutustumiskäyntejä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot, kirjallisten tehtävien tarkastus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 
Monimuoto-opetus
 • yliopisto-opettajan opetusta lähiopetuksena 12 t (2 lauantaita)
 • luentotallenteiden itsenäistä kuuntelua 12 t
 • kirjallisia oppimistehtäviä (yksilö-, pari- ja ryhmätöinä), kirjatenttejä ja vierailukäyntejä sosiaalialan kohteisiin
 • tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä omalla opistolla n. 30 t
 • Pääkaupunkiseudun opistoissa on joillakin opintojaksoilla mahdollisuus järjestää luentoja myös lähiopetuksena.
250 €
 • tuutorin palkkiot opintoryhmän ohjaamisesta 30 t ja lähiopetuspäiviin osallistumisesta
 • jos opisto haluaa lähiopetusta enemmän kuin ohjelmaan on merkitty, niin luentopalkkiot
 • Moodle-oppimisympäristö


Huom! Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

SOSIOLOGIA

Sosiologian perusopinnot (25 op)

Sosiologian perusvire on kriittinen. Se tutkii ja arvioi yhteiskuntaa ja sen erilaisia ilmiöitä pintaa syvemmältä kyseenalaistaen totutut ajattelutavat. Opinnot auttavat jäsentämään yhteiskuntaa, sen ilmiöitä ja rakenteita, esimerkiksi globalisaatiota, perheiden ja parisuhteiden haasteita ja koulumaailman toimintaa. Sosiologian opiskelu auttaa ymmärtämään, miten ihmiset, yhteiskunnat ja koko maailma muodostavat monimutkaisen vastavuoroisuuksien ja riippuvuuksien verkon.

Sosiologia - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • 110. Sosiologian johdantokurssi (5op)
 • 111. Väestötieteen johdantokurssi (5 op)
 • 112. Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi (5 op)
 • 113. Suomalaista sosiologiaa (5 op)
 • 114. Sosiologisia näkökulmia (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 72 t
 • luento-  ja kirjatenttejä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut


Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Sosiologian johdantokurssi (5 op)

Jakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana sekä tutustuttaa sosiologiseen ajattelutapaan ja sen perustavanlaatuisiin käsitteisiin. Kurssiin sisältyy myös orientointia sosiologian opiskeluun ja avoimen yliopiston käytäntöihin.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena
 • kirjatentti
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut


Huom! Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Minna Laitinen-Karipohja, p. 02941 28093, minna.laitinen-karipohja[ät]helsinki.fi

VIESTINTÄ

Viestinnän perusopinnot (25 op)

Viestinnän perusopinnot soveltuvat kaikille julkisuuden ja mediakentän muutoksista kiinnostuneille ja antavat valmiuksia viestinnän ilmiöiden yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tarkasteluun.

Viestintä - Oppiaineen esittely
Minun oppiaineeni - Kirsi Rantalainen

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja se koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • K1a Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)
 • K1b Viestinnän analyysi (5 op)
 • K2a Viestinnän ja julkisuuden teoria (5 op)
 • K2b Viestinnän organisaatioiden tutkimus (5 op)
 • K3 Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus (vain pääkaupunkiseudulla)

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 32–52 tuntia
 • luento- ja kirjatenttejä
 • analyysityö (K1b)
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö

 

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Johdatus viestinnän tutkimukseen (5 op)

Opintojakso esittelee viestinnän ja julkisuuden tutkimuksen näkökulmia, keskeisiä käsitteitä ja ajankohtaisia kysymyksiä.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus (vain pääkaupunkiseudulla)

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luennot 20 t
 • tentti kahdessa osassa
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • opintojen tukena Moodle-oppimisympäristö


Huom! Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Mari Hakala, p. 02941 28075, mari.hakala[ät]helsinki.fi

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA

Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot (25 op)

Yhteiskuntapolitiikan opinnoissa tarkastellaan yhteiskunnan järjestelmien ja arkielämän vuorovaikutusta, yhteiskunnan toimintaa sekä sitä koskevia ja toteuttavia päätöksiä. Yhteiskuntapolitiikan opiskelu soveltuu kaikille yhteiskunnallisesta keskustelusta kiinnostuneille.

Yhteiskuntapolitiikka - Oppiaineen esittely

Perusopintokokonaisuus kestää yhden lukuvuoden ja koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (5 op)
 • Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan (5 op)
 • Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset 1 (yksi seuraavista)
  • Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (5 op) tai
  • Vanhenemisen tutkimuksen johdantokurssi (5 op)
 • Suomalainen yhteiskunta (5 op)
 • Hyvinvointi (5 op)

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 40–56 t lähiopetuksena
 • kirjatenttejä ja oppimistehtäviä
70 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan järjestetään verkko-opintoina.
 • Moodle-oppimisympäristö

Mahdollista järjestää myös yksittäisiä perusopintojaksoja.

Sosiaalipolitiikan johdantokurssi (5 op)
Kurssilla perehdytään sosiaalipolitiikan historiaan ja nykykeskusteluihin. Kurssin jälkeen opiskelijat hallitsevat sosiaalipoliittisen ajattelun keskeiset kysymykset, käsitteet, teoriat ja järjestelmät.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
Muuta huomioitavaa
 • luentoja 20 t lähiopetuksena
 • oppimistehtäviä
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut
 • Moodle - oppimisympäristö


Huom! Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi

YLEISOPINNOT

Tieteellinen kirjoittaminen (2 op)

Kurssin tarkoituksena on tarjota opiskelijalle välineitä kehittää kirjoittamistaitojaan tieteellisten tekstien laatijana ja oman alansa asiantuntijana. Kurssilla käsitellään tieteellisen kirjoittamisen ja sujuvan asiatyylin ominaispiirteitä sekä keskustellaan muun muassa kirjoittamistavoista ja kielikäsityksistä.

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 14 t lähiopetuksena
 • kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä
 • tentti
20 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetuspalkkiot, kirjallisten harjoitusten tarkastamispalkkiot ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut


Huom!
Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Sanna Saari-Salomeri, p. 02941 28047, sanna.saari-salomeri[ät]helsinki.fi

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Ympäristöpolitiikan johdantokurssi (5 op)

Kurssi tarjoaa yleiskatsauksen ympäristöpolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin perusteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kurssi luo valmiudet julkisen ja yksityisen sektorin ympäristöpoliittisten ongelmien hahmottamiseen, ratkaisumallien löytämiseen ja kehittämiseen sekä tutkimustietoon pohjautuvaan ympäristöpoliittiseen vaikuttamiseen.

Ympäristöpolitiikka - Oppiaineen esittely

Opintojen toteutusmalli: Lähiopetuspainotteinen opetus

Suoritustapa Hinta
Opintomaksut
Muut kustannukset
Opetuspalkkiot ja muut kulut
 • luentoja 24 t lähiopetuksena
 • oppimistehtäviä
30 €
 • lähiopetuksena annetun opetuksen opetus-, oppimistehtävä- ja tenttipalkkiot
 • opettajien matka- ja mahdolliset majoituskulut


Huom!
Uudet tutkintovaatimukset astuvat voimaan 1.8.2014, joten opintojaksoihin ja kirjallisuuteen saattaa tulla muutoksia. 1.8.14 jälkeen opintojaksot suoritetaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Lisätietoja:
Pia Silander, p. 02941 28034, pia.silander[ät]helsinki.fi