Opintotarjonta oppiaineittain Oppiaineiden opinto-ohjelmat Poimintoja opetuksesta NYT! Opinto-oppaat Yhteystiedot

PL 53, 00014 Helsingin yliopisto

Opiskelijaneuvonta
Fabianinkatu 33
Puh. 02941 22244
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Opintojen ohjaus
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Tarkemmat tiedot
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot

Espanja: kurssikuvaukset

Opinto-ohjelmissa on ilmoittautumisohjeet sekä tiedot opintojen sisällöistä, maksuista, ajoista, paikoista, toteuttajasta jne. Kuva: Päivi Leppänen

Espanjan alkeiskurssi 1 (3 op)

Lähtötaso: -

Tavoite: Kurssin tavoitteena on tutustua espanjan kielen perusteisiin ja oppia selviytymään erilaisissa arkielämän tilanteissa. Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa kertoa itsestään ja arkipäivästään
 • selviää erilaisissa arkielämän tilanteissa
 • ymmärtää helpohkoa puhetta.

Aihepiirit: esittäytyminen, asuminen, perhe, opiskelu, arkipäivä, tavallisimmat ajanmääreet, ruoka, matkustaminen, vaatetus, sosiaaliset mediat.
Rakenteet: sanojen suku, adjektiivin taivutus ja vertailu, olla-verbit, verbien preesens- ja perfektitaivutus, objektipronominit, datiiviverbit, prepositioiden ja artikkelien käyttö.

Toteutus ja työtavat: Kurssilla on runsaasti pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Sanastoa ja kielioppia harjoitellaan suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.

Espanjan alkeiskurssi 2 (3 op)

Lähtötaso: A1 (alkeiskurssi 1 tai vastaavat tiedot)

Tavoite: Laajentaa peruskieliopin tuntemusta, lisätä sanavarastoa ja suullista kielitaitoa. Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa kertoa menneistä tapahtumista preteritin ja imperfektin avulla
 • osaa ilmaista suhtautumista subjunktiivia käyttäen
 • osaa käskeä ja kieltää
 • osaa kertoa mieltymyksistään ja harrastuksistaan.

Aihepiirit: mm. maantuntemus, taidesanastoa, harrastukset, eläimet ja luonto, Espanjan lähihistoria, elokuva, ihmiskeho.
Rakenteet: gerundi, akkusatiivi + datiivi, se-passiivi, preteriti, imperfekti, aspekti, subjunktiivin preesens ja imperatiivi.

Toteutus ja työtavat: Kurssilla on runsaasti pari- ja pienryhmätyöskentelyä ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Sanastoa ja kielioppia harjoitellaan suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla.

Espanjan jatkokurssi 1 (3 op)

Lähtötaso: A1 (alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot)

Tavoite: Kurssilla täydennetään espanjan peruskielioppia ja laajennetaan sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija:

 • omaa laajemman sanavaraston
 • osaa kertoa menneistä tapahtumista, opinnoistaan ja harrastuksistaan
 • pystyy ilmaisemaan itseään vaivattomammin
 • on tutustunut kaikkiin tapaluokkiin.

Aihepiirit: mm. espanjalainen yhteiskunta ja tapakulttuuri, opiskelu, asuminen, ruokakulttuuri.
Rakenteet: syvennetään aikamuotojen hallintaa ja olla-verbien käyttöä, gerundi ja passiivirakenteet.

Toteutus ja työtavat: Kurssilla työskennellään pienryhmissä. Sanastoa, kuullunymmärtämistä ja kieliopin rakenteita harjoitellaan erityyppisin harjoituksin.

Espanjan jatkokurssi 2 (3 op)

Lähtötaso: A 1 (jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot)

Tavoite: Kurssin tavoitteena on saada vahvuutta verbimuotojen hallintaan ja aikamuotojen käyttöön sekä monipuolistaa sanavarastoa. Kurssin käytyään opiskelija:

 • on tutustunut kaikkiin aikamuotoihin ja tapaluokkiin
 • osaa verbien taivutusmuodot
 • on oppinut ymmärtämään melko hyvin spontaaniakin jutustelua
 • hallitsee entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston
 • pärjää asiointitilanteissa ja osaa keskustella monista aihepiireistä.

Aihepiirit: mm. vapaa-aika ja harrastukset, kulttuurielämä, terveys ja ympäristö.
Rakenteet: pronominit, subjunktiivin kaikki muodot, futuuri, imperatiivi, konditionaali.

Toteutus ja työtavat: Aktivointitehtäviä pari- ja pienryhmissä. Sanastoa, kuullunymmärtämistä ja kieliopin rakenteita harjoitellaan erilaisin tehtävin.


 

Opiskelijablogi

Ajankohtaista