Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Avoin lukuina 2007

Opintojen tarjonta ja alueellisuus
Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan
Opiskelijat koulutustaustan mukaan
Opiskelijat koulutusaloittain
LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain
Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset
Ikäihmisten yliopiston opiskelijat
Avoimen yliopiston tulot ja menot
Lisätietoja

Helsingin yliopisto on järjestänyt avointa yliopisto-opetusta vuodesta 1977. Vuoden 2004 alusta Avoin yliopisto on toiminut omana erillislaitoksenaan. Avoimessa yliopistossa on noin 90 työntekijää sekä lähes 400 tuntiopettajaa.

Avoimella yliopistolla on toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Vantaalla ja opetusta järjestetään myös yhteistyössä noin 90 oppilaitoksen kanssa eri puolilla Suomea.

Opintojen tarjonta ja alueellisuus

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto järjesti vuonna 2007 opintoja noin 90 oppiaineessa 9 tiedekunnasta. Perusopintokokonaisuuksia oli tarjolla 51 oppiaineessa ja aineopintoja tai niiden osia 18 oppiaineessa. Verkko-opintojen tarjonnassa perusopintoja tai niiden osia oli 22 oppiaineessa ja aineopintoja kahdessa oppiaineessa. Lisäksi verkko-opintoja järjestettiin kahdesta yleisopintotasoisesta opintojaksosta.

Opetusta järjestettiin yhteensä 46 paikkakunnalla. Eniten opetusta tarjottiin pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen; 68,5 % kaikista tarjotuista opintopisteistä). Seuraavina tulivat Lahti (5,5 %) ja Järvenpää (1,5 %). Paikkakunnasta riippumattoman opetuksen osuus oli 9,4 % koko tarjonnasta.

Opetusta järjestettiin yhteistyössä 54 (Ikäihmisten yliopisto mukaan lukien 81) oppilaitoksen kanssa.

Opetusministeriön rahoituksen perustana käytettävien laskennallisten kokovuotisten opiskelijapaikkojen määrä oli yhteensä 3012.

Avoimessa yliopistossa opiskeli 15 410 (nettoluku) opiskelijaa ja opintopisteitä suoritettiin vuoden aikana 90 740.

Opiskelijat iän ja sukupuolen mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä eli jokainen opiskeleva henkilö on laskettu vain yhteen kertaan, vaikka hän opiskelisi useampia opintoja.

 

 

miehiä

%:a ikäluokasta

naisia

%:a ikäluokasta

yhteensä

%:a kaikista

alle 25

932

21,2 %

3468

78,8 %

4400

28,6 %

25-29

732

21,7 %

2644

78,3 %

3376

21,9 %

30-39

841

21,9 %

3007

78,1 %

3848

25,0 %

40-49

454

18,4 %

2013

81,6 %

2467

16,0 %

50-59

196

18,6 %

859

81,4 %

1055

6,8 %

60 tai yli

74

28,0 %

190

72,0 %

264

1,7 %

yhteensä

3229

21,0 %

12181

79,0 %

15410

100,0 %

sukupuolijakauma

Opiskelijat koulutustaustan mukaan

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

Opiskelijat pohjakoulutuksen mukaan

 

lkm.

osuus

ylioppilas

13900

90,2 %

muu

1510

9,8 %

yhteensä

15410

100,0 %

Opiskelijat ylimmän suoritetun ammatillisen tutkinnon mukaan

 

lkm.

osuus

Ei ammatillista tutkintoa

6225

40,4 %

Kouluasteen tutkinto

700

4,5 %

Opistoasteen tutkinto

2718

17,6 %

Ammattikorkeakoulututk.

2066

13,4 %

Korkeakoulututkinto

3701

24,0 %

Yhteensä

15410

100,0 %

Ammatillisen tutkinnon mukaan

Perustutkinto-opiskelijoiden osuus kaikista opiskelijoista (netto)
(hy/po = Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat)

 

miehiä

%:a ryhmästä

naisia

%:a ryhmästä

yhteensä

%:a kaikista

hy/po

888

22,1 %

3131

77,9 %

4019

26,1 %

muut

2341

20,6 %

9050

79,4%

11391

73,9 %

kaikki yht.

3229

21,0 %

12181

79,0 %

15410

100,0 %

Perustutkinto-opiskelijat

Opiskelijat koulutusaloittain

Kaaviot kuvaavat netto-opiskelijamääriä.

 

 

miehiä

%:a alan opisk.

naisia

%:a alan opisk.

yhteensä

%:a kaikista

Teologinen

181

32,0 %

384

68,0 %

565

3,3 %

Humanistinen

1033

22,0 %

3660

78,0 %

4693

27,1 %

Kasvatustiet.

450

13,5 %

2889

86,5 %

3339

19,3 %

Yht.kuntatiet.

868

19,7 %

3549

80,3 %

4417

25,5 %

Psykologia

155

18,5 %

684

81,5 %

839

4,8 %

Oikeustiet.

280

27,2 %

748

72,8 %

1028

5,9 %

Luonnontiet.

605

35,8 %

1086

64,2 %

1691

9,8 %

Maat.-metsät.

56

8,2 %

629

91,8 %

685

4,0 %

Lääketiet.

4

6,7 %

56

93,3 %

60

0,3 %

Yhteensä

3632

21,0 %

13685

79,0 %

17317

100,0 %

Netto koulutusaloittain

LKO opetusmuodon mukaan koulutusaloittain

LKO=laskennalliset kokovuotiset opiskelijapaikat.

Momu=Monimuoto-opetus, opetusmuoto, johon sisältyy erilaisia opiskelumuotoja kuten itsenäistä opiskelua, ryhmätyöskentelyä tuutorin johdolla, opettajan pitämiä audio-luentoja jne. Lisätietoja monimuoto-opinnoista

 

 

lähi-
opetus

osuus alan LKO:sta

moni-
muoto-
opetus

osuus alan LKO:sta

verkko-
opetus

osuus alan LKO:sta

Kaikki opetus osuus koko LKO:sta

Teologinen

79

69,9 %

 

 

34

30,1 %

113 3,8 %

Humanistinen

626

94,6 %

 

 

36

5,4 %

662 22,0 %

Kasvatustiet.

505

70,9 %

138

19,4 %

69

9,7 %

712 23,6 %

Yht.kuntatiet.

800

82,7 %

66

6,8 %

101

10,4 %

967 32,1 %

Psykologia

155

88,6 %

 

 

20

11,4 %

175 5,8 %

Oikeustiet.

62

93,9 %

 

 

4

6,1 %

66 2,2 %

Luonnontiet.

195

84,8 %

 

 

35

15,2 %

230 7,6 %

Maat.-metsät.

18

24,3 %

27

36,5 %

29

39,2 %

74 2,5 %

Lääketiet.

14

100,0 %

 

 

 

 

14 0,5 %

Yhteensä

2454

81,4 %

231

7,7 %

328

10,9 %

3013 100,0 %

LKO opetusmuodon mukaan

LKO toteuttajatyypin mukaan koulutusaloittain

LKO toteuttajatyypin mukaan

Opintojen tarjonta ja opintosuoritukset

Tarjotut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Teologinen

277

4,3 %

Humanistinen

1616

25,0 %

Kasvatustiet.

1503

23,2 %

Yht.kuntatiet.

2051

31,7 %

Psykologia

165

2,5 %

Oikeustiet.

105

1,6 %

Luonnontiet.

452

7,0 %

Maat.-metsät.

280

4,3 %

Lääketiet.

25

0,4 %

Yhteensä

6474

100,0 %

Suoritetut opintopisteet koulutusaloittain

 

op

% -osuus

Teologinen

3801

4,2 %

Humanistinen

18642

20,5 %

Kasvatustiet.

27211

30,0 %

Yht.kuntatiet.

28280

31,2 %

Psykologia

4257

4,7 %

Oikeustiet.

1606

1,8 %

Luonnontiet.

4660

5,1 %

Maat.-metsät.

2046

2,3 %

Lääketiet.

237

0,3 %

Yhteensä

90740

100,0 %

 

Ikäihmisten yliopiston opiskelijat

Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston yhteydessä toimii Ikäihmisten yliopisto, joka välittää ikäihmisille ajankohtaista tutkimustietoa sekä tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun tähtäämättä muodollisiin suorituksiin.

Opiskelijat sukupuolen mukaan (brutto-opiskelijamäärä)

 

opisk.

% -osuus

Naisia

1949

81,9 %

Miehiä

432

18,1 %

Yhteensä

2381

100,0 %

Opetuspaikkakuntien määrä

Opetuspaikkakunnat

36

Avoimen yliopiston tulot ja menot

Laitoksen budjetti oli vuonna 2007 n. 6,5 miljoonaa euroa.

 

Lisätietoja

Opetusministeriön KOTA-tietokanta
Avoin lukuina 2006
Avoin lukuina 2005