Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ennakkotietoja kesän 2015 opinnoista

Ennakkotiedot kesäopinnoista julkaistaan Avoimen yliopiston verkkopalvelussa 30.1. ja vahvistetut tiedot 11.3. Myös kesän opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja.

Tämän listauksen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Ilmoittautumiset on jaettu kahteen osaan sen mukaan alkavatko opinnot alku- vai loppukesästä. Ensimmäinen ilmoittautumisviikko alkaa 14.4. (ilmoittautuminen 11.5.–15.7. alkaviin opintoihin) ja jälkimmäinen 2.6. (ilmoittautuminen 16.7.–29.8. alkaviin opintoihin).

Opintoihin ilmoittaudutaan verkkopalvelussa: opinto-ohjelmassa on linkki ilmoittautumiseen. Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti niin kauan kuin tilaa on. Opintojen hinta on 10 euroa/opintopiste ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Kesän 2015 opetus on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat läsnäolevia keväällä 2015. Mahdollinen materiaalimaksu peritään myös heiltä.

(julkaistu 30.12.2014, päivitetty 22.1.2015)

Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Humanistiset opinnot
Käyttäytymistieteelliset opinnot
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Valtiotieteelliset opinnot
Monitieteiset opinnot

KIELIOPINNOT

Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., ma-lu) 2 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (luonn.) 3 op

Muut kieliopinnot
Espanjan alkeiskurssi 1 3 op
Espanjan alkeiskurssi 2 3 op
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Italian verkkokurssi 3 op
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Saksan alkeiskurssi 1 4 op
Saksan alkeiskurssi 2 4 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

Geenitekniikka 3 op
Ihmisgenetiikka 3 op
Solubiologia ja sytogenetiikka 2 op
Biokemian harjoitustyöt 3 op
Bioinformatiikan perusteet 3 op
Ympäristömuutokset ekosysteemeissä 3 op
Jäkälätuntemus 3 op
Sienituntemus 3 op
Sammaltuntemus I 3 op

HUMANISTISET OPINNOT

Humanistiset yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Puheviestintä (Yy12) 2 op
Puheviestintä I (hum.) 5 op
Puheviestintä II (hum.) 5 op

Aasian tutkimus
Kiinan moderni historia 5 op
Aasian aluetuntemus 5 op

Arkeologia
Arkeologiaa temaattisesti: Ihmisosteologian perusteet 5 op monimuoto
Arkeologiaa temaattisesti: Historiallisen ajan arkeologia – teemana linnoitukset ja Helsinki 5 op

Elokuva- ja televisiotutkimus
Audiovisuaalinen kerronta 3 op
Suomalainen elokuva 3 op
Suomalaisen dokumenttielokuvan historia 3 op

Estetiikka
Estetiikan perusteet 5 op
Taidekritiikki 5 op
Ympäristöestetiikka 5 op
Arjen estetiikka 5 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

Historia
1800-luvun historian opintojakso 5 op

Kotimainen kirjallisuus
Peruskurssi 10 op
1800-luvun kirjallisuus 5 op
1900-luvun alun kirjallisuus 5 op

Kulttuuriperinnön tutkimus
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op

Museologia
Näkökulmia aineellisen kulttuurihistorian tutkimukseen 3 op

Musiikkitiede
Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä 5 op
Afrikan musiikkikulttuurit 5 op
Japanin musiikki 3 op

Sukupuolentutkimus
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Taidehistoria
Perusopintoihin kuuluvia jaksoja:
Johdatus kulttuuriperinnön tutkimiseen 5 op
Kulttuuriperintökohteet ja aineistot 5 op

Valinnaisia opintoja kotitenttinä:
Arkkitehtuuri ja kaupunkitutkimus 1900-luku 5 op
Nykytaide Modernismi 1900–1950 5 op
Nykytaide, Nykytaide 1950–  5 op

Valinnaisia opintoja luentoina: 
Symbolistinen taide pohjoismaissa: myytit, minuus ja moderni maailma 5 op 
Japanilainen arkkitehtuuri 5 op

Taiteiden tutkimus
Taiteen tutkimuksen menetelmiä ja kysymyksiä 5 op
Mahdollisesti myös jokin muu jakso 5 op

Uskontotiede
Maailman uskontoperinteet 6 op
Uskonnollinen kokemus 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus: monikulttuurinen yhteiskunta 5 op
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op

Yleinen kirjallisuustiede
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op
Pelko ja kirjallisuus: kauhistuttamisen historiaa gotiikasta nykypäivään 5 op

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT

Yleisopinnot
Puheviestintä 2 op, useita ryhmiä
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op (Käyttäytymistieteiden laitoksen mukaiset opinnot)
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op (Opettajankoulutuslaitoksen mukaiset opinnot)
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 op

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (Peruskurssi lähiopetusta, muut verkko-opintoja)

Esi- ja alkuopetus
Perusopintoja 1–4 opintojaksoa

Kasvatustiede (luokanopettaja)
Perusopintoja:
Kasvatuksen yhteiskunnalliset, historialliset ja filosofiset perusteet (4 op)
Aineopintoja:
Määrälliset menetelmät I (4 op)
Laadulliset menetelmät I (3 op)

Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Lapsen biologinen, sosiaalinen ja psykologinen kehitys (5 op)

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoja: 1–2 opintojaksoa
A2.7. Yksilön ja yhteisön asiantuntijuus 4 op

Kognitiotiede
Perusopintoja 1–2 opintojaksoa

Käsityötiede
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys 2 op
Erikoislankatekniikat 3 op

Mediakasvatus
Verkko-opetus 3 op

Psykologia
Psykologian perusopinnot 25 op

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

Johdatus ravitsemustieteeseen 5 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT  

Orgaaninen kemia 3 op
Ihmis- ja ihmiskuntamaantieteen perusteet 3 op
Johdatus maantieteeseen 3 op
Ulkomaiden aluemaantieteen kirjallisuus 5 op
Yleismaantieteen kirjallisuus 5 op
Laskennalliset menetelmät maantieteessä 2 op
Johdatus yliopistomatematiikkaan 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikka tutuksi 5 op
Johdatus astrobiologiaan 3 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op
Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 25 op
Tietojenkäsittelytieteen aineopintokurssi 5 op
Tähtitieteen perusteet I 5 op
Tähtitieteen perusteet II 5 op
Nykyfysiikan peruskiviä 5 op

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Eurooppaoikeus 6 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op (kaksi kurssia)
Oikeushistoria 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

TEOLOGISET OPINNOT  

Teologiset kieliopinnot
Heprea 10 op
Kreikka 10 op

Yleinen teologia
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon didaktiikan perusosa 4 op
Johdatus tieto-oppiin 3 op
Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op
Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja 10–20 op

Lapsuuden ja nuorisotutkimus
Kursseja 15 op

Poliittinen historia
Valinnaisia opintoja: Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä 5 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op
Sosiaalipsykologian aineopintoja 35 op tai osia

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot 25 op
Sosiaalityön aineopinnot 35 op, osia

Sosiologia
Sosiologian perusopinnot 25 op
Sosiologian aineopinnot 35 op, osia

Talous- ja sosiaalihistoria
Valinnaisia opintoja: Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä 5 op

Taloustiede
Development Economics I 5 cr
Development Economics II 5 cr
Taloustieteen perusteet sivuaineopiskelijoille 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Väestötaloustiede 5 op

Tilastotiede
Johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op
Tilastotieteen jatkokurssi, osat 1 ja 2, 5 op + 5 op

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot 25 op
Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja ja hallinnon ja organisaatioiden tutkimuksen linja)

Viestintä
Viestinnän perusopinnot 25 op
Viestinnän aineopinnot 35 op

Yhteiskuntahistoria
Globaali talous 5 op
Yhteiskunnan rakenteet ja elinolot 5 op
Valta, politiikka ja kansalainen 5 op

Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op
Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op

Yhteiskuntatieteiden perusopinnot, osia
Yhteiskuntateoriat 5 op
Matka suomalaiseen yhteiskuntaan 5 op
Globaali valta ja vastuu 5 op
Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntafilosofiaan 5 op
Mahdollisesti myös muita jaksoja

MONITIETEISET OPINNOT
Aasian aluetuntemus 5 op
Development Economics I 5 op
Development Economics II 5 op
Japanilaisen arkkitehtuurin kurssi 5 op
Johdatus kaupunkitutkimukseen 5 op
Kiinan moderni historia 5 op
Lapsen oikeudet 5 op
Media ja populismi 5 op
Mediasosiologia ja -antropologia tutkimussuuntauksina 5 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Nuorisotutkimuksen menetelmät 5 op
Sukupuoli ja esitys 5 op
Sukupuoli mediatutkimuksessa 5 op
Suomalainen kupletti – huumoria ja yhteiskuntakritiikkiä 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op