Avoimen yliopiston esittely Ajankohtaista Yhteystiedot

PL 9, 00014 Helsingin yliopisto
Yhteystiedot

Opiskelijaneuvonta
Ota yhteyttä

Tenttipalvelu
Ota yhteyttä

Muut yhteystiedot
Henkilöstö
Yhteistyöoppilaitokset

Ennakkotietoja kesän 2014 opinnoista

Ennakkotiedot kesäopinnoista julkaistaan Avoimen yliopiston verkkopalvelussa 14.2. ja vahvistetut tiedot 14.3. Myös kesän opinnoissa on erilaisia opetusmuotoja: luentoja, kirjatenttejä, verkkotenttejä ja verkkokursseja.

Tämän listauksen tiedot ovat alustavia ja niihin voi tulla vielä muutoksia.

Kesäopintoihin ilmoittaudutaan opintojaksoittain. Ilmoittautumiset on jaettu kahteen osaan sen mukaan alkavatko opinnot alku- vai loppukesästä. Ensimmäinen ilmoittautumisviikko alkaa 7.4. (ilmoittautuminen 12.5.–4.7. alkaviin opintoihin) ja jälkimmäinen 2.6.

Opintoihin ilmoittaudutaan verkkopalvelussa: opinto-ohjelmassa on linkki ilmoittautumiseen. Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti niin kauan kuin tilaa on. Opintojen hinta on 10 euroa/opintopiste ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.

Kesän 2014 opetus on maksuton Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille, jotka ovat läsnäolevia keväällä 2014. Mahdollinen materiaalimaksu peritään myös heiltä.

(julkaistu 23.1.2014, päivitetty 27.1.2014)

Kieliopinnot
Bio- ja ympäristötieteelliset opinnot
Humanistiset opinnot
Käyttäytymistieteelliset opinnot
Maatalous-metsätieteelliset opinnot
Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot
Oikeustieteelliset opinnot
Teologiset opinnot
Valtiotieteelliset opinnot
Monitieteiset opinnot

KIELIOPINNOT

Tutkintoihin sisältyvät kieliopinnot
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (hum.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (valt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen ja suullinen taito (oik.) 3 op
Englannin tekstinymmärtäminen ja suullinen taito (hum., oik., ma-lu) 2 op

Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (luonn) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (käytt.) 3 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (valt.) 4 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (oik.) 5 op
Toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen taito (hum.) 5 op

Muut kieliopinnot
Italian alkeiskurssi 1 3 op
Italian alkeiskurssi 2 3 op
Romolo – käytännön italiaa verkossa 3 op
Ranskan alkeiskurssi 1 3 op
Ranskan alkeiskurssi 2 3 op
Ruotsin valmennuskurssi 2 op
Saksan alkeiskurssi 1 3 op
Saksan alkeiskurssi 2 3 op
Venäjän alkeiskurssi 1 4 op
Venäjän alkeiskurssi 2 4 op

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISET OPINNOT

Yleisbiologia
Ekologian perusteet 4 op
Eliömaantieteen perusteet 3 op
Ympäristömuutokset ekosysteemeissä 3 op
Sienituntemus 2 op

Ekologia ja evoluutiobiologia
Käyttäytymisekologian perusteet 2 op

Perinnöllisyystiede
Ihmisgenetiikka 3 op
Geenitekniikka 3 op

HUMANISTISET OPINNOT

Humanistiset viestintäopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Puheviestintä, äänenkäyttö ja esiintyminen 2 op
Puheviestintä I 5 op
Puheviestintä II 5 op

Aasian tutkimus
Kiinan moderni historia 3 op

Arkeologia
Ihmisosteologian perusteet 5 op
Rituaaliarkeologiaa 3 op
Geologian perusteet arkeologeille 3 op

Elokuva- ja televisiotutkimus
Audiovisuaalinen kerronta 3 op
Audiovisuaalinen mediakasvatus – Veisitkö lapsesi katsomaan tätä elokuvaa? 3 op

Estetiikka
Estetiikan perusopinnot 25 op

 • Estetiikan perusteet 5 op
 • Estetiikan historia 5 op
 • Estetiikan nykysuuntauksia 5 op
 • Taidekritiikki 5 op
 • Ympäristöestetiikka 5 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op
 • Johdatus logiikkaan 5 op
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op
 • Johdatus etiikkaan 3 op

Historia
Talouspolitiikan modernit klassikot 2 op

Kansatiede
Yksittäisiä opintojaksoja

Kotimainen kirjallisuus
Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op

 • Peruskurssi 10 op
 • 1800-luvun kirjallisuus 5 op
 • 1900-luvun alun kirjallisuus 5 op
 • 1900-luvun lopun kirjallisuus 5 op

Sukupuolentutkimus
Sukupuolentutkimuksen perusopinnot 25 op

Suomen kieli
Johdatus kielentutkimukseen 5 op

Taidehistoria
Taidehistoria perusopinnot 25 op

 • Taidehistorian peruskurssi I 5 op
 • Taidehistorian peruskurssi II 5 op
 • Taidehistorian peruskurssi III 5 op
 • Taidehistorian valinnaisia opintoja 10 op

Uskontotiede
Kansanomainen uskonnollisuus 5 op
Uskonnollinen monimuotoisuus: Monikulttuurinen yhteiskunta 5 op

Yleinen kirjallisuustiede
Juutalais-kristillinen ja antiikin perinne 5 op
Keskiajan kirjallisuudesta romantiikan kirjallisuuteen 5 op

KÄYTTÄYTYMISTIETEELLISET OPINNOT

Yleisopinnot
Puheviestintä 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
Tilastollisen kuvauksen perusteet 3 op

Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op

 • Erityispedagogiikan peruskurssi 6 op
 • Oppimisen haasteet 6 op (verkkotentti)
 • Syrjäytyminen 5 op (verkkotentti)
 • Tuen tarve 5 op (verkkotentti)
 • Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op (verkkokurssi)

Esi- ja alkuopetus
Esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op

 • Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 3 op
 • Matematiikan didaktiikka 3 op
 • Ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka 3 op
 • Katsomusaineiden didaktiikka 3 op
 • Taito- ja taideaineiden didaktiikka 3 op
 • Erityispedagoginen näkökulma oppimiseen 5 op
 • Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op

Kasvatustiede (luokanopettaja)
1–2 opintojaksoa

Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
1–2 opintojaksoa

Kasvatustieteet (yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op

 • Johdatus kasvatustieteisiin 3 op
 • Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 4 op
 • Opetuksen ja oppimisen perusteet 4 op (verkkokurssi)
 • Oppiminen työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 4 op
 • Kohti tutkivaa työtapaa 5 op
 • Kasvatus, koulutus ja kehitys elämänkulussa 5 op (verkkokurssi)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopintoja:
Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskuntahistoria 4 op
Developmental work research 4 op

Käsityötiede
Käsityötieteen perusopintoja:
Tekstiilit, kuluttajuus ja kestävä kehitys 2 op (verkkokurssi)

Mediakasvatus
Mediakasvatuksen perusopintoja:
Verkko-opetus 3 op (verkkokurssi)

Psykologia ja kognitiotiede
Psykologian perusopinnot 25 op

 • Neuro- ja kognitiivinen psykologia I 5 op
 • Kehityspsykologia I 5 op
 • Persoonallisuuspsykologia I 5 op
 • Psykologisen tutkimuksen perusteet 5 op
 • Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia 5 op

MAATALOUS-METSÄTIETEELLISET OPINNOT

KEL 250 Erikoiskurssi: Koirat 3 op

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET OPINNOT  

Maantiede
Maantieteen alan perusopinnot 25 op

 • Suomen maantiede 3 op
 • Johdatus maantieteeseen 3 op
 • Johdatus luonnon- ja kulttuurimaantieteeseen 3 op
 • Laskennalliset perusmenetelmät maantieteessä 2 op
 • Maailman paikannimistö 2 op
 • Kirjallisuus, Haggett 6 op
 • Kirjallisuus, Rowntree ym. 6 op

Kemia
Orgaaninen kemia I

Matematiikka
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta I 5 op
Lineaarialgebra ja matriisilaskenta II 5 op
Matematiikka tutuksi 5 op

Tietojenkäsittelytiede
Tietojenkäsittelytieteen perusopintoja 21 op

 • Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 4 op
 • Ohjelmoinnin perusteet 5 op
 • Ohjelmoinnin jatkokurssi 4 op
 • Ohjelmistotekniikan menetelmät 4 op
 • Tietokantojen perusteet 4 op

Tähtitiede
Johdatus astrobiologiaan 3 op
Maailmankaikkeus nyt 3 op

OIKEUSTIETEELLISET OPINNOT

Eurooppaoikeus 6 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Johdatus oikeustieteeseen 2 op
Kontrollipolitiikan historian harjoitusseminaari/kotimainen ja eurooppalainen oikeushistoria 6 op
Oikeushistoria 5 op
Perhe- ja jäämistöoikeus 6 op
Valtiosääntöoikeus 5 op
Yksityisoikeuden johdantokurssi 3 op

TEOLOGISET OPINNOT  

Teologiset kieliopinnot
Heprea 10 op
Kreikka 10 op

Yleinen teologia
Käytännöllisen teologian perusteet 5 op (verkkokurssi)

VALTIOTIETEELLISET OPINNOT

Valtiotieteellisen tiedekunnan yleisopinnot
Tieteellinen kirjoittaminen 2 op
Tilastotieteen johdantokurssi 10 op

Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon didaktiikan peruskurssi 3 op

Filosofia
Filosofian perusopinnot 25 op

 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op
 • Johdatus logiikkaan 5 op
 • Johdatus yhteiskuntafilosofiaan 3 op
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op
 • Johdatus etiikkaan 3 op

Kehitysmaatutkimus
Kehitysmaatutkimuksen perusopinnot 25 op

 • Kehitysmaatutkimuksen johdantojakso 5 op
 • Kehitysajattelun perusteet 5 op
 • Kehitysmaatutkimuksen yhteiskuntatieteelliset perusteet 5 op
 • Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö 5 op
 • Globaalihistoria 5 op

Kiinan moderni historia 5 op
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op

Kehitysmaatutkimuksen aineopintoja:
Development Economics I 5 cr
Development Economics II 5 cr
Sukupuoli ja kehitys 5 op
Globaalihistoria 5 op
Kiinan moderni historia 5 op
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op

Kehitysmaatutkimuksen syventäviä opintoja:
Development Economics I + II 10 cr

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Sosiaali- ja kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op

 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantoseminaari 4 op
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian keskeiset suuntaukset 8 op
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppihistoria 8 op

Sosiaali- ja kulttuuriantropologian vapaasti valittavat opinnot:
Talouspolitiikan modernit klassikot 2 op tai 4 op (monitieteinen)
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op (monitieteinen)

Sosiaalipsykologia
Sosiaalipsykologian perusopinnot 25 op

 • Sosiaalipsykologian johdanto 5 op (lähi- /verkkokurssi)
 • Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä I 5 op (lähiopetus/verkkotentti)
 • Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen muutos I 5 op (verkkotentti)
 • Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen I 5 op (verkkotentti)
 • Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus I 5 op (verkkotentti)

Sosiaalipsykologian aineopintoja 31 op

 • Sosiaalipsykologian teoreettis-metodologisia perusteita 6 op (verkkotentti)
 • Sosiaalinen identiteetti ja sosiaalinen vuorovaikutus ryhmissä ja ryhmien välillä II 5 op (verkkotentti)
 • Sosiaalinen kognitio, asenteet ja käyttäytymisen muutos II 5 op (verkkotentti)
 • Sosiaaliset representaatiot ja todellisuuden sosiaalinen rakentuminen II 5 op (verkkotentti)
 • Sosiaalinen kehitys, emootiot ja minuus II 5 op
 • Sosiaalipsykologian vapaavalintaiset aineopinnot: Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op (monitieteinen)

Sosiaalityö
Sosiaalityön perusopinnot 25 op

 • Sosiaalityön johdantokurssi 10 op
 • Sosiaalityön yhteiskunnallinen ja sosiaalipoliittinen toimintaympäristö 5 op
 • Auttamisen lähtökohdat (Käytäntö 1) 5 op
 • Sosiaaliset kysymykset, ongelmat ja niiden ratkaisuyritykset 5 op

Sosiaalityön aineopinnot 35 op, osia

 • Valinnainen erityisalakurssi: Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 6 op

Sosiologia
Sosiologian perusopinnot 25 op

 • Sosiologian johdantokurssi 5 op
 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologian johdantokurssi 5 op
 • Väestötieteen johdantokurssi 5 op
 • Suomalaista sosiologiaa 5 op
 • Sosiologisia näkökulmia 5 op

Sosiologian aineopintoja

 • Sosiologian klassikot  5 op
 • Sosiologinen tutkimus ja yhteiskuntapoliittinen keskustelu 6 op (verkkotentti)
 • Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op (monitieteinen)/ Sosiologian tutkimusalat I 8 op: Oikeus, kontrolli ja yhteiskunta
 • Naiset, miehet ja talous 4 op (monitieteinen)/ Sosiologian tutkimusalat I 8 op: Perhesosiologia tai Sukupuolen sosiologia

Sosiologian syventäviä opintoja

 • Talouspolitiikan modernit klassikot 2 op (monitieteinen)/ Sosiologian oppihistoria ja klassikot 6 op tai Sosiologisen teorian suuntaukset II 6 op tai Sosiologian nykytutkimusta ja keskustelua 8 op

Taloustiede
Development Economics I 5 cr
Development Economics II 5 cr
Taloustieteen perusteet 6 op
Naiset, miehet ja talous 5 op
Väestötaloustiede 5 op

Tilastotiede
Tilastotieteen johdantokurssi 10 op
Tilastotieteen jatkokurssi 10 op

Valtio-oppi
Valtio-opin perusopinnot 25 op (maailmanpolitiikan tutkimuksen linja ja politiikan tutkimuksen linja)

 • Johdatus valtio-oppiin 7 op
 • Talouspolitiikan modernit klassikot 6 op (monitieteinen)
 • Poliittisen ajattelun perusteet 6 op
 • Maailmanpolitiikan keskeisiä kysymyksiä 6 op (maailmanpolitiikan tutkim. linja)
 • Poliittisten järjestelmien tutkimus 6 op

Valtio-opin aineopinnot 35 op (politiikan tutkimuksen linja)

 • Valtio-opin tutkimuksen metodologia 5 op
 • Valta modernissa poliittisessa ajattelussa 6 op
 • Poliittiset instituutiot ja poliittinen osallistuminen 6 op
 • Demokratian teoria ja käytännöt 6 op
 • Muuttoliikkeiden ja monikulttuurisuuden politiikka 6 op
 • Policy, toimeenpano- ja arviointitutkimus 6 op
 • Kiinan moderni historia 6 op
 • Naiset, miehet ja talous 6 op
 • Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 6 op

Viestintä
Viestinnän perusopinnot 25 op

 • Johdatus viestinnän tutkimukseen 5 op
 • Viestinnän analyysi 5 op
 • Viestinnän ja julkisuuden teoria 5 op (verkkotentti)
 • Viestinnän organisaatioiden tutkimus 5 op (verkkotentti)
 • Viestinnän rakenteet ja viestintäpolitiikka 5 op (verkkokurssi)

Viestinnän aineopinnot 35 op:
Kaikille yhteiset opintojaksot

 • Viestinnän oppihistoria 5 op (essee)
 • Tieteellinen ajattelu ja työskentely 5 op (verkkokurssi)
 • Viestinnän tutkimusmenetelmät 5 op (verkkotentti)

Valinnaiset opinnot

K8 Viestinnän ammattikäytännöt 5 op

 • Viestinnän instituutiot 5 op (verkkotentti/essee)
 • Journalistinen työ 5 op
 • Kriisiviestinnän harjoituskurssi 5 op

K 9 Viestinnän erityisalueita (15 op)

 • Julkisuuden tutkimus 5 op
 • Kriisiviestintä ja -johtaminen 5 op
 • Sukupuoli mediatutkimuksessa 5 op (verkkokurssi)
 • Media-antropologia 5 op
 • Verkko ja kansalaiset 5 op (verkkokurssi)
 • Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op (monitieteinen)
 • Talouspolitiikan modernit klassikot 6 op (monitieteinen)

Yhteiskuntahistoria
Sivuaineopiskelijoiden luentokurssi: Kiinan moderni historia 5 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 5 op
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op

Yhteiskuntapolitiikka
Yhteiskuntapolitiikan perusopinnot 25 op

 • Sosiaalipolitiikan johdantokurssi 5 op
 • Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan 5 op (verkkokurssi)
 • Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op (verkkokurssi)
 • Suomalainen yhteiskunta 5 op (lähi- /verkkotentti)
 • Hyvinvointi 5 op (lähi- /verkkotentti)

Talouspolitiikan modernit klassikot 2 op tai 4 op (monitieteinen) / Hyvinvointi
Naiset, miehet ja talous 3 op (monitieteinen) / Hyvinvointi

Yhteiskuntapolitiikan aineopinnot 35 op

 • Eriarvoisuus ja yhteiskunnalliset jaot 9 op (lähi- /verkkotentti)
 • Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan toimintajärjestelmät 8 op (verkkotentti)
 • Yhteiskuntapolitiikan suuntaukset II 12 op
  -  Kaupunki ja kulttuuri 6 op
  -  Käytännön sosiaalipolitiikan kysymyksiä 6 op (lähi- /verkkotentti)
 • Valinnaisia opintoja 6 op

Talouspolitiikan modernit klassikot 2 op tai 4 op (monitieteinen) / Sosiaalipolitiikka ja yhteiskunnan toimintajärjestelmät / Valinnaisia opintoja / Valinnaisia opintoja (syventävät opinnot)
Naiset, miehet ja talous 3 op (monitieteinen) / Valinnaisia opintoja
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5 op (monitieteinen) / Valinnaisia opintoja

Ympäristöpolitiikka
Ympäristöpolitiikan johdantokurssi 5 op (verkkokurssi)

MONITIETEISET OPINNOT
Naiset, miehet ja talous 5–6 op
Talouspolitiikan modernit klassikot 2–6 op
Viha ja valta: ääri-ilmiöt nyky-yhteiskunnassa 5–6 op